Hvordan jobber vi med VIST?

VIST har som ambisjon å videreutvikle læreres bruk av støttestrukturer i undervisningen og øke lærernes repertoar av undervisningsaktiviteter knyttet til modellering, strategier og tilbakemeldinger.

I VIST er video fra undervisning utgangspunkt for felles diskusjon og veiledning. Bildet viser Marte Blikstad-Balas under foredrag om analyse av video (foto: A. R. Aamodt/ILS).

I VIST er video fra undervisning utgangspunkt for felles diskusjon og veiledning. Forsker Marte Blikstad-Balas under foredrag om videoanalyse (foto: A. R. Aamodt/ILS).

Flere studier har vist at støttestrukturer (også kalt "scaffolding"), er avgjørende for elevenes læring. Studier viser imidlertid også at dette er noe mange lærere synes er krevende, og studien Linking Instruction and Student Achievement (LISA) fant at norske ungdomsskolelærere i liten grad inkluderer støttestrukturer i undervisningen. I VIST jobber vi med å utvikle bruken av støttestrukturer ved å ta utgangspunkt i lærernes egen praksis på deres skole. For å sikre en felles profesjonsutvikling for hele skolen vil VIST samtidig jobbe med skoleutvikling på den enkelte skole. I første omgang er prosjektet en innsats på fire ungdomskoler og en videregående skole i Oslo. Under kan du lese mer om hvordan arbeidet på skolene skjer.

Videreutvikling av lærernes praksis

I gjennomføringen av prosjektet knyttes hver av deltaker-skolene til VISTs veiledere i fagene norsk og matematikk. På hver skoles filmes tre lærere i norsk og tre lærere i matematikk i flere undervisningstimer. Opptakene av denne undervisningen gjennomgås og analyseres av forskere på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, som vurderer hvor ofte og hvordan støttestrukturene modellering, strategiundervisning og tilbakemeldinger forekommer i lærerens undervisning. Her tar forskerne utgangspunkt i en anerkjent observasjonsmanual. Kriteriene i denne manualen diskuteres også kontinuerlig med lærerne som deltar.

I neste steg jobber vi med konkrete videoeksempler fra undervisningen og ser på hvordan disse sekvensene har blitt vurdert med observasjonsmanualen. Videoene fra undervisningen blir altså brukt som utgangspunkt for felles diskusjon og veiledning av lærerne. Lærerne får tid til å jobbe med de faglige rådene de får, med oppfølging fra veilederne, før vi igjen filmer og vurderer utviklingen av aktiviteter i klasserommet gjennom flere runder.

Innovativ bruk av video

Arbeidet i VIST skjer i tråd med anbefalinger fra internasjonale forskning på bruk av video i etter- og videreutdanning av lærere. Flere studier fra en rekke fag viser at opptak av egen praksis kombinert med et systematisk fokus (i dette tilfellet gjennom bruk av en observasjonsmanual) kan være en givende måte å videreutvikle lærernes undervisning på. I motsetning til mer generelle satsinger, starter VIST med å kartlegge hvordan lærerne faktisk underviser, og all videre veiledning tar utgangspunkt i dette. Dermed kan vi jobbe mer målrettet med profesjonsutvikling.

Filmingen av lærernes undervisning gjennomføres i samarbeid med Teaching Learning Videolab ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. Opptakene analyseres av sertifiserte kodere. Her bruker vi den samme manualen for observasjon som forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA), som VIST springer ut av. Manualen kalles PLATO (Protocol for Language Arts Teaching Observation), og er utviklet av forskere ved Stanford University. Grunnen til at vi bruker denne observasjonsmanualen i VIST, er at den gir et felles fagspråk knyttet til støttestrukturer og et godt utgangspunkt for å se systematisk på undervisning i nært samarbeid mellom lærere og forskere.

Skoleutvikling

I VIST vil vi legge til rette for felles profesjonsutvikling for hele personalet ved den enkelte skolen. Blant annet vil vi jobbe med utvikling gjennom flere fellessamlinger på hver skole med fokus på støttestrukturer, og med aktiv involvering av lærerne som har blitt filmet. Her ser vi også på hvilke overføringsverdier som finnes mellom undervisningen i fagene som har blitt filmet (norsk og matematikk) og de øvrige fagene på skolen.

Publisert 8. aug. 2018 11:33 - Sist endret 7. juli 2021 13:05