Smakebit fra lærerundersøkelsen i Ark&App

Ark&App gjennomfører ved siden av 12 casestudier, tre store nasjonale spørreundersøkelser. Forrige skoleår svarte hundrevis av lærere på den siste av disse undersøkelsene om valg og bruk av læremidler. Funnene blir publisert i sin helhet i sluttrapporten til Ark&App, som kommer i mars 2016. Allerede nå publiseres et tabellnotat som gir oversikt over noen av resultatene i denne lærerundersøkelsen, som er gjennomført i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, NIFU og og Senter for IKT i utdanningen.

– Et viktig funn i undersøkelsen er de store variasjonene i ungdomsskole og videregående i bruken av digitale og papirbaserte læremidler, sier Øystein Gilje som er prosjektleder for Ark&App. Dette funnet bekrefter og utdyper tidligere funn fra andre undersøkelser som blant annet IKT-senteret har gjennomført. – Det som er interessant med denne undersøkelsen er hvordan lærerne har svart på vegne av sine praksiser i enkelte fag. 710 lærere som har fagene samfunnsfag, matematikk, naturfag og engelsk, fra 5.-13. trinn har svart på over 50 spørsmål om valg og bruk av læremidler og læringsressurser. - Dette gir oss mulighet til å forstå den unike læremiddelkulturen i hvert fag, og på ulike trinn i grunnopplæringen, avslutter Gilje. 

Funnene fra de to tidligere undersøkelsene, som er rettet mot skoleeiere og skoleledere, foreligger som del av NIFU-rapportene Spørsmål til Skole-Norge våren 2013 og høsten 2014.  

 

Publisert 24. aug. 2015 11:04 - Sist endret 26. juli 2018 13:33