Læremidler og arbeidsformer i algebra på mellomtrinnet

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler
Algebra Barneskole på Østlandet  Tre uker Læreboka Matemagisk, kladdebok
Matematikk 5. klasse Høst 2014 Interaktiv tavle, PC, Matemagisk tavleressurs, Salaby, Spillnettsteder (Math Playground, Math Nook) 

I caserapporten læremidler og arbeidsformer i algebra på mellomtrinnet følger vi 23 elever over tre uker i en klasse på 5. trinn i det de arbeider med algebra i læreverket Matemagisk. 
 
Analysene av helklasseundervisningen viste at den interaktive tavla hadde en viktig funksjon i samtalene i helklasseundervisningen. Der viste læreren eksempler som elevene kjente igjen fra sin hverdag, og dette skapte engasjement i helklassesamtalene. I disse samtalene fikk elevene mulighet til å forklare og stille nye spørsmål som tidvis la grunnlaget for undring og nysgjerrighet. Slike samtaler er viktige for å utvikle matematisk kompetanse. 

Elevene arbeidet også individuelt, eller i par, med oppgaver i den papirbaserte læreboka. I tillegg ble to ulike typer algebraspill brukt på bærbare PCer som elevene hadde tilgang til i klasserommet. Analyser av elevenes interaksjon med spillene «Symbolenes verden» fra Salaby og «Bike Racing Math Algebra Game» fra produsenten Math Nook ga interessante resultater. I motorsykkelspillet fra Math Nook ble elevene utfordret til å svare raskt for å øke farten på motorsykkelen. Dette fungerte godt i lette oppgaver, men vanskeligere oppgaver førte til at elevene bare gjettet svaret i håp om å vinne spillet. Konkurranseelementet i spillet ga ikke rom for å resonnere eller å diskutere løsningsmuligheter. I Salaby-spillet, derimot, var det plass for resonnering, og dataene tyder på at de alternative symbolene sammen med de interaktive mulighetene gjorde algebraen mer meningsfull for elevene. 

Elevene hadde stor framgang fra pretest til posttest, og siden oppgavene i testene i stor grad vektla forståelse av sentrale begreper, kan man anta at det har skjedd viktig læring i denne undervisningsperioden. Denne casen viser hvordan man kan øve et bredt spekter av sentrale matematiske kompetanser – begrepsforståelse, resonnement, prosedyreferdigheter og engasjement – ved bruk av ulike undervisningsmetoder, arbeidsmåter og læremidler. Casen viser dermed også̊ hvordan man kan gjøre algebra til en mer meningsfull aktivitet enn om man benytter dokumentert tradisjonell praksis.

Referanse:

Naalsund, M., Dolonen, J. & Kluge, A. (2015). Læremidler og arbeidsformer i algebra på mellomtrinnet. Report No. 11. ARK&APP. 75 pages, including appendix.

Summary in English

Publisert 17. des. 2015 15:21 - Sist endret 17. des. 2015 15:21