Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler
Arv og miljø Ungdomsskole på Østlandet Fire uker Lærebok, bøker fra bibliotek
Naturfag 10. trinn Vår 2014 Bærbare PC-er, iPad, interaktiv tavle

I Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen følger vi én lærer og en gruppe med 74 elever på 10. trinn som jobbet med et naturfagsprosjekt om «Arv og miljø». Undervisningsopplegget bestod av en kombinasjon av helklasseaktiviteter, gruppeaktiviteter og individuelle aktiviteter der både elever og lærer brukte digitale og trykte læremidler og ressurser.

Analysene viser en variert bruk av læremidler og -ressurser, og kan sies å stå i kontrast til tidligere forskning som viser at læreboka ofte dominerer naturfagundervisningen. Læreboka ble brukt som et strukturerende element, og digitale verktøy fungerte som komplementære ressurser både for lærer og elever. Undervisningsopplegget besto av varierte arbeidsformer, med lik fordeling av helklasseaktiviteter, gruppearbeid og individuelt arbeid. Selv om kombinasjonen av ulike arbeidsformer isolert sett bekrefter et velkjent undervisningsmønster i norske klasserom, så blir bildet mer komplekst og nyansert når elever og lærere også tar i bruk digitale læringsressurser. Når det gjelder elevenes læringsutbytte viser analysene av pre- og posttestresultatene at elevene hadde et stort læringsutbytte av det gjennomførte prosjektet.

For det første viser analysene at det er viktig for elevene å vise fram for klassen den faglige forståelsen de har utviklet i gruppearbeidet. For det andre viste analysene hvor viktige visuelle representasjoner er for elevens forståelse av komplekse fenomener og begreper i naturfag. For det tredje viser denne casen hvordan bruk av varierte arbeidsformer og læringsressurser ga elevene mulighet til å overskride innholdet i læreboka. Dette ble mulig fordi læreren evnet å bygge videre på elevenes erfaringer i situasjoner der de fant motstridende forklaringer og perspektiver på faglige tema.

Casen er derfor et bidrag til å forstå klasseledelse i teknologirike klasserom ved at den synliggjør betydningen av hvordan læreren strukturerer elevenes arbeidsforløp og støtter dem i deres utvikling av faglig forståelse.

Referanse:

Furberg, A., Dolonen, J. A., Engenæss, I., Jessen, S. (2014). Læremidler og arbeidsformer i naturfag i ungdomsskolen. Report No. 5. ARK&APP. 67 pages, including appendix.

Summary in English

Publisert 15. jan. 2015 13:06 - Sist endret 18. mai 2015 09:02