Bruk av læremidler i komplekse miljøspørsmål

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler
Bærekraftig utvikling Videregående skole i Akershus Fem uker Lærebok, arbeidsark
Naturfag VG1, yrkesfag Vår 2013 Energispillet.no, film

Bruk av læremidler i komplekse miljøspørsmål er det første av tre caser i naturfag, og belyser kompetansemål knyttet til hovedområdet Bærekraftig utvikling. Dette skiller seg fra de andre hovedområdene ved å omfatte læringsmål om global sosial rettferdighet og samspillet mellom miljø, økonomi og samfunn. For å arbeide med dette brukte elevene Energispillet som stiller elevene overfor kompleksiteten i miljøspørsmål. Bruken av flere læremidler samtidig ga arbeidsarkene en viktig funksjon for å binde sammen muntlig og skriftlig aktivitet. Elevene har vekslet mellom engasjerende spill, tett knyttet til muntlighet, og skriftlige framstillinger, i en konstruktiv veksling mellom funksjonelle, grunnleggende ferdigheter. Samtidig var det lite lærerstyrt helklasseundervisning. Analyser av interaksjonsdata viser at noen elever spiller mer handlingsrettet, andre mer reflektert og spørrende. Læreren forventet av spillet at det skulle virke motiverende på elevene og at det skulle skape en kompleksitet hvor elevene måtte velge mellom flere alternativer uten fasit. Lærerens forventninger ble her innfridd. På dette punktet er det konsistens mellom intervjuene med lærer og elever, og med våre observasjoner.

Læreboka representerer kunnskap som er strukturert og lagt til rette for skolen og viser hvordan viktige uttrykksformer benyttes i naturfag, og har derfor fortsatt en viktig rolle i faget. Vi erfarte at mange av elevene i denne casen har et noe anstrengt forhold til læreboka. For at elevene skal utvilke kritisk vurderinger i miljøspørsmål bør skoler bruke ulike læringsressurser i situasjoner hvor de må argumentere for egne vurderinger og drøfte naturfaglige problemstillinger. I framtiden bør læreboka blir en av flere ressurser, og at bruken tilpasses temaene det skal arbeides med.

Referanser:

Knain, E., Byhring, A. K., & Nordby, M. (2014). Bruk av læremidler i komplekse miljøspørsmål. Report No. 2. ARK&APP. 62 pages, including appendix.

Summary in English

Publisert 6. mars 2014 11:53 - Sist endret 18. mai 2015 09:03