Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler

Essayskriving

Videregående skole på Østlandet 3 uker Lærebok
Engelsk Vg1 Studieforberedende Høsten 2014 Bærbar PC, EssayCritic

Rapporten Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving viser hvordan Vg1-elever arbeider med essayskriving i engelsk. I casen følger vi to elevgrupper som skrev essay om temaet «English as global language». I den ene gruppen fikk elevene tilbakemelding med dataprogrammet EssayCritic, mens den andre gruppen fikk tilbakemelding på sine essay fra medelever.  

Analysene viser at begge gruppene viste stor framgang fra første (pretest) til siste (posttest) versjon av essayet, og gikk i snitt opp to karakterer. Det var på pre- og posttest ingen signifikant forskjell mellom elevene som brukte EssayCritic og de som fikk tilbakemelding fra medelevene. Begge former for tilbakemeldinger ga gode resultater. 

Analysene av videodata viser imidlertid at det er forskjeller mellom hvordan tilbakemeldingene skjedde i de to ulike gruppene.  De automatisk genererte tilbakemeldingene fra EssayCritic ble tilpasset hver enkelt elev på basis av første versjon av teksten elevene skrev. Disse tilbakemeldingene var detaljerte og målorienterte om hvilke temaer som manglet i essayet og hvilke temaer som var med. Tilbakemeldingene til den andre gruppen var preget av elevenes personlige inntrykk av hva som skulle være med i essayene på basis av et vurderingsskjema, oppgaveteksten og en liste av undertemaer som læreren hadde delt ut. Essayene til den første gruppen var rikere på innhold (inneholdt flere undertemaer), mens essayene til den andre gruppen hadde færre undertemaer, men elevene skrev litt mer om hvert tema.

Tilbakemeldinger på essay i engelsk med hjelp dataprogram bidrar til en annen skriveprosess og en annen form og innhold i elevenes essay, enn det tilbakemeldinger fra andre elever gjorde. Begge arbeidsmåter ga like gode karakterer på endelig innlevert essay. 

 

Referanse:

Mørch, A. & Engeness, I. (2015). Læremidler og arbeidsformer i prosessorientert skriving. Report nr. 8. ARK & APP. 85 pages, including appendix.

Summary in English

Publisert 26. mai 2015 14:17 - Sist endret 29. mai 2015 10:21