Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler
Fantasysjangeren Ungdomsskole i Oslo Fem uker Lærebok, arbeidsark
Engelsk 8. klasse Vår 2013 Datamaskin

Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk viser hvordan elever på ungdomsskolen arbeider med sjangeren Fantasy ved hjelp av primært tekstbaserte hjelpemidler. Læreboka og lærernes egenutviklede læringsressurser (kopierte ark) var de viktigste læremidlene i dette undervisningsforløpet. De kopierte arkene ga elevene eksempelvis vurderingskriterier og fungerte som guider for arbeidsprosesser. De fungerte også som supplement til læreboka og som strukturerende for undervisningen og for elevenes arbeid. Våre funn sammenfaller med tidligere funn som viser at læreboka er sentral. Likevel mener vi den ikke lenger har den samme styrende funksjon som beskrevet i tidligere studier; snarere har læreboka status som et utgangspunkt for videre utvikling av oppgaver og aktiviteter.

Digitale læringsressurser ble brukt i liten grad i denne casen. PC ble benyttet kun av elevene når de fører inn fantasy-historien som de tidligere har skrevet for hånd. Lærerne benytter PowerPoint-presentasjoner til faglige introduksjoner for hele klassen. Vårt materiale ser ut til å bekrefte at interaksjonene i klasserommet er endret i den forstand at læreren ikke lenger snakker så lenge og så mye av gangen. Undervisningen vi observerte, ledes av lærere som sikrer arbeidsro og sørger for at elevene arbeider med oppgavene de er satt til å løse. Individuelt arbeid er den mest brukte arbeidsformen og det skiftes ofte mellom aktiviteter. Elevene er godt forberedt, deltar aktivt i timene og det faglige nivået kan karakteriseres som høyt. Samtidig viser våre analyser at naturlig bruk av språk, slik som i elevsamarbeid, er mindre vektlagt. Dette medfører at elevene, relativt sett, ikke snakker så mye engelsk i timene.

Referanse:

Rasmussen, I., Rindal, U. & Lund, A. (2014). Læringsressurser og arbeidsformer i engelsk: ungdomsskoleelevers arbeid med sjangeren fantasy. Report No. 1. ARK&APP. 63 pages, including appendix.

Summary in English

Publisert 6. mars 2014 11:53 - Sist endret 18. mai 2015 09:00