"In my spare time I like to..."

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler
Ordlæring med tema fritid Grunnskole på Østlandet Tre uker Ordkort
Engelsk 5. klasse Vår 2015

Bærbar PC, ipads Interaktiv tavle, PowerPoint, SpellingCity og appen Pixntell

I caserapporten In my sparetime I like to… følger vi en lærer og to 5.-klasser som arbeider med å utvikle muntlige ferdigheter knyttet til tema fritid. De sentrale læremiddelene i casen er lærerens PowerPoint-presentasjoner og 10 ordkort som elevene bruker, både alene og i kombinasjon med digitale læremidler. I siste delen av forløpet arbeider elevene med å lage en multimodal tekst om sin fritidsaktivitet med ipads og appen Pix’n’tell. Casen viser et undervisningsforløp hvor organiseringen av læremidlene ga rom for samspill mellom lærere og elever, og stimulerte til elevaktive læringsformer i tråd med ordlæringsprinsipper som vektlegges i forskningslitteraturen.

Analysene av videodata viser hvordan læreren organiserer aktiviteter rundt sine egenproduserte læremidler, og iscenesetter klasseromsdialoger som skaper progresjon. Gjennom lærerens PowerPoint-presentasjoner, får elevene tilgang på visuelle, auditive, språklige og ikke-verbale læringsressurser de kan bruke i arbeidet med å fylle ordene som skal læres med innhold. Casen synliggjør betydningen av at læreren tilrettelegger for at elevenes felles erfaringer kommer i spill, ved å koble betydningen av ordene til meningsbærende ressurser i elevenes egen verden.

Analysene av interaksjonene i par- og gruppearbeidet i casen, hvor elevene lager setninger med ordkortene, viser hvordan ordkortene får en viktig rolle i lærers veiledning, og i interaksjon mellom elevene. Ordkortene gir både rom for differensiering mellom elever samtidig som det både skaper struktur og gir mulighet for progresjon gjennom ulike arbeidsmåter. I det individuelle arbeidet, hvor elevene lager og spiller inn setninger ved hjelp av ordkort og iPad, har elevene større behov for veiledning og støtte for å strukturere egen arbeidsprosess. Casen viser at nettbrettet fungerer godt som en av flere læringsressurser, og at de er særlig egnet for å dokumentere elevers arbeid. Analysene viser imidlertid at elevene mangler nødvendig kunnskap og erfaring for å bruke appen hensiktsmessig som ressurs for å bearbeide setningene de lager.

Referanse:

Skarpaas, Kaja G., Ingulfsen, L. og Gilje, Ø. (2015). "In my spare time I like to..." - En casestudie i prosjektet ARK&APP, engelsk, 5. klasse (Rapport nr. 9. ARK&APP). Oslo: Universitetet i Oslo

Summary in English

Publisert 20. aug. 2015 12:28 - Sist endret 20. aug. 2015 12:29