Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs

Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirpaserte og digitale læremidler

Algebra

Videregående skole på Østlandet 3 uker Lærebok, oppgavehefte, kladdebok
Matematikk 1t Studieforberedende utdanningsprogram Høsten 2014 Bærbar PC, GeoGebra, Graph

I caserapporten Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs følger vi 21 Vg1-elever og en lærer på studieforberedende utdanningsprogram som arbeider med algebra. Analysene i denne casen legger særlig vekt på hvordan læreren utfordret elevene til å resonnere, diskutere og løse problemer sammen i helklassediskusjoner. Diskusjonene ga rom for at elevene kunne problematisere ulike måter å løse algebra. Læreren brukte ulike typer læremidler og -ressurser for å illustrere at det finnes flere måter å tenke matematisk på, og vektla at elevene i fellesskap fikk prøve ut ulike metoder for samme type oppgaver. 

Analysene viser også at oppgaveløsning med digitale læremidler ga mer dynamiske interaksjonsformer og noe mer engasjement hos elevene. I denne casen brukte elevene GeoGebra og Graph. Videre viser casen hvordan vektlegging av prosedyrekunnskap og fleksibilitet i løsningsstrategier fungerer som et virkemiddel for å utvikle matematisk forståelse.

Analysene av videodata viser hvor viktig det er å bruke varierte læremidler og ressurser for å skape forståelse for elevene. En slik praksis er i tråd med prinsipper for god matematikkundervisning, og disse dagsaktuelle prinsippene blir diskutert i rapportens drøfting. Pre- og posttesten viste at en slik framgangsmåte ikke gir noen signifikant bedring i elevenes prestasjoner på kort sikt, men tidligere forskning har vist at en slik undervisningspraksis kan gi god uttelling på lengre sikt. 

Referanse:

Dolonen, J. A., Naalsund, M. & Kluge, A. (2015). Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs. Report nr. 7. ARK & APP. 76 pages, including appendix.

Summary in English

Publisert 26. mai 2015 14:12 - Sist endret 29. mai 2015 10:17