Sammendrag av rapporten om teknologi i skolen

Ny teknologi preger det som skjer i klasserommet. I dette sammendraget får du de vikigste endringene basert på 12 case i ark&app.

Digitale representasjoner gir produktiv samarbeidslæring. Mange av lærerne bruker representasjoner som utnytter interaktive muligheter som skaper engasjement hos elevene. Det er forskjeller mellom naturfag og matematikk på den ene siden, der vi finner overveiende interaktive representasjoner, mens samfunnsfag og engelsk har mer statiske representasjonsformer.

Bruk av multiple kilder øker kompleksiteten

For elevene gir bruken av multiple kilder og interaktive representasjoner en mer kompleks læringshverdag med mer flertydige kilder for læring. Samtidig åpner det mulighetsrommet for diskusjoner med lærere og medelever, og også for motsetninger som virker stimulerende og er produktive for dypere læring.  Representasjoner kan skape samarbeid ved å gi et felles objekt for diskusjon − dette i noen tilfeller i motsetning til for eksempel tradisjonell oppgaveløsning i matematikk eller andre individbaserte arbeidsformer.

Nettbrett oppleves som enkle og effektive

Eksemplene med bruk av nettbrett gir andre arbeids– og læringsformer enn standard datamaskiner og viser mer effektiv tidsbruk blant elevene. Nettbrettene er enkle å bruke i «feltarbeid», for eksempel til å ta bilder og notater underveis, og det er lett å dele materiale visuelt og interaksjonsmessig. En utfordring kan være integrasjon med skolens øvrige IKT-systemer.

Spill skaper entusiasme, men gir varierende læringsutbytte

Spill skaper entusiasme, engasjement og aktivitet, men har en uklar læringseffekt. Spillene krever høy grad av pedagogisk struktur og aktiv involvering fra lærerens side for å fungere. Fra casene er det klart at spillene blir en avveksling for elevene, det resulterer i at så godt som alle elevene er engasjerte, men med en tendens til en prøve-og-feile-aktivitet som hindrer refleksjon.

Fremdeles en vei å gå for datastøttet undervisning

Samlet viser denne analysen at datastøttet undervisning og læring ikke har funnet sin form i norsk skole, selv om det er mange eksempler på gode lærings- og arbeidsformer med digital teknologi i de 12 casene. Det synes tydelig at lærere, skoleledere og skoleeiere fremdeles er på leting etter modeller og strukturer for å ta i bruk teknologi på en formålstjenlig måte.

Rapporten er forfattet av forsker Anders Kluge ved IPED, UiO, og kan lastes ned i sin helhet her.

Publisert 10. mai 2016 11:07 - Sist endret 10. mai 2016 11:07