Barn og unges læringsløp i Groruddalen (Learning Lives) (avsluttet)

I dette prosjektet utforskes og problematiseres det som vanligvis betegnes som formell versus uformell læring, der den formelle forbindes med den institusjonelle læring i skolen og den uformelle som alt det andre som barn, unge og voksne tilegner seg av lærdom i hverdagen.

På engelsk           Page en français

Om prosjektet

Prosjektet har to hovedspor. Det ene gjelder kritiske overganger for elevenes del i løpet av skolegangen. Fokus er da rettet mot overgangen fra førskole til 1. trinn, fra 10. trinn til 1. år på videregående og fra siste år på videregående inn mot høyere utdanning og yrkesliv. En slikt spor vil kunne fange opp kritiske forhold som spiller inn i overgangene mellom skolenivå i forhold til elevenes læringsprosesser og deres selvforståelse og identiteter som elever. Det andre hovedsporet gjelder forholdet mellom ulike kontekster for læring. Vår antagelse er at forholdet mellom ulike læringskontekster i dag utfordres fra en rekke kanter, ikke minst i forhold til teknologiutviklingen. På denne bakgrunn er det viktig å få bedre forskningsbasert kunnskap om hvordan elever bringer med seg kunnskapselementer fra fritiden og i hjemmet til skolen, og hvordan denne eventuelt gjøres relevant og bringes opp som en del av læringsarbeidet på skolen. Dessuten gjelder det forståelsen av hva som skjer andre veien, det vil si hvordan det elevene lærer på skolen gjøres relevant, eller ikke, også i læringsaktiviteter utenfor skolen.

Mål

De to hovedspor som er nevnt ovenfor vil bringe på banen en rekke viktige pedagogiske problemstillinger, blant annet gjelder det å forstå bedre hva som skjer i overgangene mellom skolenivå for derigjennom å kunne motvirke frafall og bedre forstå hvordan elevers utfordringer i læringsarbeidet fungerer. Vårt fokus er på kunnskapsutvikling hos elever på ulike nivå innenfor skolen. Dessuten er det et siktemål å få større innsikt om en ’gammel’ problematikk i pedagogisk sammenheng, som gjelder skolens forhold til de lokale omgivelser og spesielt skole – hjem samarbeid.

Bakgrunn

Se engelsk tekst.

Finansiering

Norges forskningsråd (NFR), Frisam.

Prosjektperiode

1 januar 2009 - 31. juli 2013

Samarbeid

NOVA og Professor Julian Sefton Green (UK).

Internasjonalt nettverk: Prof. Kirsten Drotner (Denmark), Prof. David Guile (UK), Prof. Glynda Hull & Mark Nelson (US, Berkeley), Prof. Olga Vasquez (US, San Diego), Prof. Judith Green (US, Santa Barbara), Associate Profesor Helen Nixon (Adelaide, Australia), Prof. Joseph Tobin (Arizona State University, US) and Prof. Karin Aronson (Stockholm University, Sweden).

Nasjonal referansegruppe: Sten Ludvigsen (Intermedia, UiO), Ola Stafseng (PFI, UiO), Thomas Hylland Eriksen (Culcom, UiO), Rita Hvistendal (ILS, UiO) and Kristinn Hegna (NOVA).

Forskningskategori

Grunnforskning
 

Publisert 28. sep. 2010 11:20 - Sist endret 29. sep. 2022 21:51