Ola Andres Erstad

Bilde av Ola Andres Erstad
English version of this page
Telefon +47 22855216
Mobiltelefon +47 92421396
Rom 542
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Det er fem faglige områder som har vært, og er, sentrale i Ola Erstads forskningsvirksomhet:

 1. Mediekompetanse/Media literacy. Hvordan barn og unge forholder seg til og bruker ulike medier. Tidligere har denne forskningen vært rettet mot medieundervisning i skolen, men i løpet av de ste ti årene har betegnelsen digital kompetanse blitt mer brukt. Det handler om konsekvensene av den digitale utvikling på barn og unges oppvekstvilkår og opplæring.
 2. Skoleutvikling og IKT. Erstad har i løpet av de siste 10-12 årene ledet store nasjonale prosjekter om implementering og bruk av ny digital teknologi i norsk utdanning, fra første klasse til og med lærerutdanning. Konsekvensene dette har for norsk skole er fremdeles svært viktig å få mer kunnskap om. Det gjelder både organisatoriske forhold, lederutvikling, lærer- og elevroller, læremidler, vurdering og lignende som knytter seg til skolens virksomhet.
 3. Kunnskapsbygging med digitale medier. Tema om kunnskap, teknologi og læring står sentralt i flere av hans aktiviteter. Hvordan endrer teknologiutviklingen perspektiv på kunnskap og læring? Hans forankring er da i et sosiokulturelt perspektiv på læring. Gjennom de siste tre årene har han hatt et prosjekt med et slikt fokus ved to videregående skoler, knyttet til et internasjonalt nettverk om ’Knowledge Building’ og bruk av en plattform kalt ’Knowledge Forum’.
 4. Barn og unges innholdsproduksjon. Det mest nyskapende aspektet ved de senere årenes teknologiutvikling (Web 2.0) er muligheten som det gir til at barn og unge i større grad blir produsenter, enn bare å være konsumenter, av innhold. For tiden har han et prosjekt ved en ungdomsskole som er knyttet til et samarbeid med elever i USA, Sør-Afrika, India og Australia, kalt ’Space2cre8’.
 5. ’Learning Lives’. I et pågående prosjekt, med finansiering fra NFR, er det et fokus på problematisere forholdet mellom det vi tradisjonelt betegner som formell og uformell læring. Dette prosjektet har et ’community’-perspektiv (Groruddalen), der barn og unge på tre ulike alderstrinn følges over en viss tid for å fange opp forholdet mellom ulike kontekster for læring som de forholder seg til, og overgangen mellom ulike nivå i skolen som system.

Pågående aktiviteter

Pågående aktiviteter er i stor grad knyttet til oppfølging av de ulike prosjektene nevnt under faglige interesser. I tillegg er han involvert i følgende aktiviteter:

 • Leder forskergruppen ’TransAction – learning, knowing and identity in the information society’ (www.transactions.uio.no), nivå 2. Organiserer seminarer, lesegrupper, og bigger opp kontakt med internasjonale forskermijøer.
 • Med i ledergruppen for Spor 2 i NATED (den nasjonale forskerskolen).
 • Med i internasjonalt nettverk om ’Assessment and Teaching of 21st Century Skills’ (www.atc21s.org). Som del av det har jeg deltatt i å skrive et White Paper om kjerneområdene for 21st century skills.
 • Deltar som medlem i ulike boards for internasjonale Journals.
 • Skriver på flere bøker, både på norsk og engelsk.

Fullførte prosjekter

 • PILOT (Prosjekt – Innovasjon i Læring, Organisasjon og Teknologi) 1999 – 2003.
 • SITES M2 (Second Information Technology in Education Module 2 (2000-2003).
 • Lærende Nettverk (2005 – 2009).
 • Digital storytelling i skolen’. Del av prosjektet ‘Mediatized Stories’ ledet av Knut Lundby. (2007-2010)

Undervisning

 • Erstad har hatt forelesninger på Bachleor-studiet om oppvekst i kunnskapssamfunnet.
 • Har hatt seminarer om ’IKT og læring’ på TOOL-programmet.
 • Har hatt diverse ph.d.-kurs som del av forskerutdanningen ved PFI, i ’kvalitativ metode’, om ’trender i ungdomsforskning’ og ’teknologi og læring’.

Administrative oppgaver

 • Koordinator for forskerutdanningen ved PFI 2006-2009.
 • Forskningsleder ved PFI 2007-2009.

Bakgrunn

Utdanning:

 • Cand. Paed. Fra PFI, UiO, 1988.
 • Dr. polit. Fra Institutt for Medier og Kommunikasjon, UiO, 1997.

Arbeidserfaring:

 • Førstekonsulent, KUF, 1988-1989.
 • Stipendiat, IMK, 1989-1996.
 • Juniorekspert i UNESCO, 1993-1994.
 • Forsker i Telenor FoU, 1996-1997.
 • Forsker ved Politihøgskolen, 1997-1998.
 • Forskningsleder ved ITU, UiO, 1998-2005.
 • Førsteamanuensis ved PFI, UiO, 2005-2008.
 • Professor ved PFI, UiO, 2008 -

 

Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Klasseromsforskning, Kunnskap i skolen, Moderne oppvekst, Skoleutvikling, Formell og uformell læring
Publisert 12. nov. 2010 11:26 - Sist endret 26. sep. 2018 11:37