English version of this page

International Computer and Information Literacy Study (ICILS)

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) er en internasjonal studie som kartlegger elevers digitale kompetanse og algoritmisk tenkning. ICILS-undersøkelsen ble gjennomført i Norge i 2013 og blir gjennomført igjen i 2023.

Tre ungdommer som trykker på tastaturet til samme laptop (Illustrasjonsfoto: John Schnobrich påUnsplash).

Hvordan er norske elevers kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk av digital teknologi? Det er et av flere sentrale spørsmål for ICILS-undersøkelsen (Illustrasjonsfoto: John Schnobrich på Unsplash).

Aktuelt fra prosjektet

Informasjonsvideo

 

Om ICILS

ICILS-studien gir kunnskap om elevenes digitale kompetanse. Slik bidrar den også til vår forståelse av hvordan digital teknologi brukes i skolen, og dennes innvirkning på undervisningsmetoder med tanke på utvikling av digital kompetanse. I 2023 har ICILS en egen del med fokus på algoritmisk tenkning.

Sentrale spørsmål for ICILS 2023

 • Hvordan er norske elevers kunnskaper og ferdigheter knyttet til bruk av digital teknologi?
 • Hva er læreres og skoleleders holdninger og kunnskaper om digital teknologi?
 • Hvordan har elevenes digitale kompetanse endret seg de siste 10 årene?
 • Finnes det kjønnsforskjeller i elevers digitale kompetanse?
 • Hvilke trekk ved elevene og deres bakgrunn har betydning for elevenes skåre på elevprøven, deres kunnskaper, ferdigheter, holdninger og engasjement i bruken av digital teknologi?
 • Hvordan gjør norske elever det på prøven sammenlignet med elever fra de andre deltakende landene?
 • Hva oppnår norske elever med tanke på ulike testresultater på ulike deler av prøven digital kompetanse (CIL) og algoritmisk tenkning (CT) sammenlignet med elever fra andre land?
 • Hvilken betydning har skolekontekst for resultatene på prøven?
 • På hvilken måte er spørsmål og oppgaver i ICILS 2023 relevant ut fra grunnskolens læreplan (innført høsten 2020)?
 • Hvilke variabler fra elevnivå og skolenivå forklarer variasjon i digital kompetanse?
 • Hvor godt kvalifiserte og forberedt er norske elever for å delta aktivt i et digitalt samfunns- og arbeidsliv?

Organisering

ICILS-undersøkelsen er gjennomført i regi av organisasjonen IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) som har koordineringsansvar og det faglige ansvaret for studien internasjonalt. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Enhet for kvantitative utdanningsanalyser (EKVA) har ansvaret for gjennomføringen av undersøkelsen i Norge på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Les mer om IEA og ICILS på ICILS-studiens internasjonale sider (iea.nl)

Tidsplan for ICILS 2023

 • Januar til juli 2021: Utvikling og revidering av prøven, spørreskjemaer og prøveplattformen
 • Mai 2021: Pilotering av spørreskjema med en gruppe lærere og skoleledere
 • Høst 2021: Ferdigstilling av prøven og spørreskjemaer
 • Mars til mai 2022: Generalprøve gjennomføres på ca. 20 skoler
 • Mars til mai 2023: Hovedundersøkelsen gjennomføres på ca. 160 skoler
 • November 2024: Publisering av internasjonal rapport og nasjonal kortrapport

  Målgruppen

  Internasjonalt er målgruppen for undersøkelsen elever på 8. trinn. I Norge deltar imidlertid elever på 9. trinn. Dette skyldes at norske elever er omtrent ett år yngre enn elever på samme klassetrinn i mange av de andre deltakerlandene. I 2023 er det ca. 4000 elever som deltar fordelt på 160 skoler.

  I ICILS gjennomfører elevene både en faglig prøve og besvarer et spørreskjema. I tillegg gjennomføres en spørreundersøkelse blant lærere, rektorer og IT-ansvarlige.

   Deltakerland i ICILS 2023

   Av de nordiske landene deltar Norge, Sverige, Danmark og Finland.

   Aserbajdsjan, Belgia (flamske delen), Bosnia-Hercegovina, Frankrike, Hellas, Italia, Kasakhstan, Kosovo, Kroatia, Kinesiske Taipei, Latvia, Luxemburg, Malta, Nederland, Oman, Portugal, Republikken Korea, Romania, Russland (Moskva), Serbia, Slovakia, Slovenia, Spania, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Uruguay, USA, Østerrike

   Land som er interessert i å delta: Brasil, Chile, Cyprus, UAE.

   Forrige undersøkelse

   Se også

   ICILS 2023 brosjyre

   IEAs internasjonale side for ICILS-studien

   Utdanningsdirektoratets side om ICILS

   Utdanningsdirektoratets side om internasjonale studier

   Flere publikasjoner knyttet til ICILS

   Publisert 28. mars 2011 10:11 - Sist endret 16. nov. 2022 16:33