Formativ vurderingspraksis i Canvas (avsluttet)

Prosjektet har som mål å forbedre og fornye bruken av digital formativ vurdering i Canvas på bachelor og masternivå. Fokus for prosjektet er å undersøke hvordan egen- og hverandrevurdering i Canvas kan brukes til å styrke studentaktive læringsformer og akademisk dannelse for bachelor- og masterstudenter.   

Bildet kan inneholde: samtale, jobb, moro, sitter, læring.

Ved å styrke bruken av "Peergrade" og "rubrikker i læringsplatformen Canvas", ønsker Institutt for pedagogikk sammen med partnere å skape et læringsforløp for førstårsstudenter og masterstudenter der egen- og hverandrevurdering får en tydeligere rolle i studiene. Foto: Shane Colvin/UiO

Om prosjektet

I løpet av høsten 2020 og våren 2021 skal Institutt for pedagogikk og Institutt for medier og kommunikasjon i samarbeid med LINK prøve ut verktøyene "Peergrade" og "rubrikker i Canvas». Formålet er å undersøke om verktøyene kan bidra til å styrke UiO studenters akademiske evner i form av lesing, vurdering og skriving. Forskningsspørsmålene handler om hva som karakteriserer bruken av disse verktøyene, hvordan studenter og undervisere opplever egen- og hverandrevurdering i undervisningen, og om det gir opplevd læringsutbytte.

Mål

Målet med prosjektet er å forbedre og fornye bruken av digitale vurderingsformer i Canvas. Ved å styrke bruken av "Peergrade" og "rubrikker i Canvas" i undervisningen ønsker vi å skape et læringsforløp for førstårsstudenter og masterstudenter der egen- og hverandrevurdering får en tydeligere rolle i studiene. Aspekter vi er særlig interessert i er studentenes arbeid med å lese og vurdere andres tekster, og skrive egne tekster, og om kjennskap til disse metodene endrer hvordan de jobber med eksamensforberedelser. Gjennom egen- og hverandrevurdering ønsker vi å bidra til at studentene forstår at kunnskapsutvikling og akademisk dannelse er en sosial prosess. 

Bakgrunn

Prosjektet er finansiert av interne midler ved UiO gjennom programmet "Prosjektmidler til IT i utdanning" koordinert av Strategisk koordineringsgruppe for IT i utdanning (SK-ITU). Prosjektet er i utgangspunktet et utviklingsprosjekt, men er organisert som et forskningsprosjekt for å kunne bidra til forskningsbasert diskurs om digitalisering i UH-sektoren. Prosjektet er meldt inn og godkjent av Personverntjenester under Sikt (tidligere NSD). 

Publisert 2. okt. 2020 13:23 - Sist endret 16. mars 2022 13:00