Processes of Meaning Construction During Multiple-Documents Reading (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Tekstprosessering ved lesing av multiple tekster.

Om prosjektet

Åste Marie Mjelve Hagens prosjekt dreier seg om tekstprosessering ved lesing av multiple tekster, jeg er interessert i å undersøke hvordan individer går frem for å oppnå en integrert tekstforståelse ved lesing av flere, delvis motstridende tekster om et og samme tema. Målet er både å få innsikt i hva slags strategier som benyttes og hvordan ulike aspekter ved leseren, særlig epistemiske oppfatninger, henger sammen med strategier og evnen til å forstå og integrere informasjon fra tekstene. Prosjektet er knyttet til prosjektet ”Learning in a Knowledge Society: Constructing Meaning from Multiple Information Sources” (CMMIS).

Forskningsspørsmål

  1. Hvordan henger individers strategier sammen med deres evne til å oppnå en integrert forståelse av multiple tekster?
  2. Hvilken betydning har epistemiske oppfatninger for individers strategier ved lesing av multiple tekster?
  3. Er det sammenheng mellom selvrapportert strategibruk og eksternalisert strategibruk ved lesing av multiple tekster?

Metode

Prosjektet har et såkalt “mixed methods design” der Hagen benytter både kvalitative og kvantitative metoder. 227 studenter har lest syv ulike, delvis motstridende tekster som alle omhandler samme tema. Før lesing ble studentenes forkunnskaper, interesse og epistemiske oppfatninger kartlagt. Etter lesing kartla man selvrapportert strategibruk og tekstforståelse. Man har tre mål for tekstforståelse der den første er konstruert for å måle den overfladiske forståelsen av tekstene, den andre er ment å måle en dypere forståelse av hver enkelt tekst, mens den siste sikter mot å måle studentenes evne til å trekke slutninger på tvers av tekstene. Studentene fikk ta notater under arbeidet med tekstene. Notatene blir behandlet som en form for eksternalisert strategibruk.
 

Publisert 8. okt. 2010 11:14 - Sist endret 26. juni 2013 17:44

Kontakt

Åste Marie Mjelve Hagen

Pedagogisk forskningsinstitutt

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

+47-22857025

a.m.m.hagen@uv.uio.no