– Bygg ned tersklene

– Skal skolen lykkes i sine ambisjoner om å tilby et inkluderende læringsmiljø, må vi være villige til å ta omveier for enkeltmenneskene, mener Mirjam Harkestad Olsen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hun har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt hvilke betingelser som må være til stede for at elever skal oppleve reell inkludering i skolen.

– Det må en holdningsendring til i skolen - fra den enkelte skoleelev via personalet og foreldrene til hele samfunnet. Samfunnet som helhet må være villige til å ta omveier for enkeltmenneskene, sier hun.

Utydelig og motsigende innhold

I arbeidet med studien har Harkestad Olsen oppdaget at lovverk og offentlige dokumenter er utydelige og til tider motsigende når det kommer til å legge innhold i begrepet inkludering. Hun tar derfor til ordet for et tydeligere innhold i inkluderingsbegrepet.

– Det kan bidra til at inkluderingsverdiene som uttrykkes i offentlige dokumenter kan omsettes til handling, og minske avstanden mellom den ideologiske og erfarte inkluderingen. I dag vet ikke lærere og barnehagepersonell helt hvordan de skal omsette ideologien til praktisk handling.

To veier fram

Harkestad Olsen har studert inkludering fra to perspektiver, utenfra og innenfra. Utenfraperspektivet er offentlige dokumenter som sier noe om den politiske forståelsen av inkludering som fenomen. Innenfraperspektivet er en elevs konkrete fortelling. Elevfortellingen tilhører en informant med ervervet skade som derfor har hatt behov for særskilt tilrettelegging.

Avstand mellom prinsipper og praksis

Hennes funn viser at det noen av de offentlige dokumentene fastslår som en etablert institusjon – den inkluderende skole, blir utfordret av elevfortellingen.

– Elevfortellingen tyder på at det ennå er en avstand mellom den ideologiske og den erfarte inkluderingen. Det kan for eksempel være de fysiske hindringene knyttet til om undervisningsrom og pauseområder på skolen er tilgjengelige med rullestol, og det kan være de holdningsmessige hindringene som ligger hos både eleven selv, hans medelever og personalet.

Harkestad Olsen har også funnet at elever med særskilte behov kan oppleve seg å stå under påtale.

– De må forklare og forsvare sin funksjonshemming, noe som ikke gir dem en naturlig plass i skolen, men gir dem en rolle som gjest eller som en fremmed.

Kontinuerlig prosess

Hun understreker at inkludering er en kontinuerlig prosess som må være godt forankret i hele organisasjonen, blant lærere, skoleledere, spesialpedagoger og assistenter.

– Inkludering er ikke noe som kan etableres og deretter anses som oppnådd, slik de som har forfattet meldinger til Stortinget synes å anta. Selv om papirbestemmelsen om et inkluderende skolemiljø har satt døra åpen, må de enkelte aktører entre inkluderingsrommet gjennom å bygge ned tersklene.
 

Av Camilla Rake
Publisert 16. nov. 2012 13:01 - Sist endret 22. apr. 2013 10:25