Dårlig saksbehandling truer elevers læring og rettssikkerhet

Saksbehandlingen i forbindelse med spesialundervisning er preget av feil og lovbrudd. Dette kan true elevenes rettssikkerhet og læring.

Illustrasjonsfoto: Colorbox.no

Det viser en ny doktorgrad fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.

– Både skolen og det faglige støtteapparatet i kommunene har vansker med å bruke riktige lover når de behandler saker om spesialundervisning. De er heller ikke flinke nok til å tolke lovverket og til å se lovene i sammenheng, sier forsker Camilla Herlofsen.

Følger ikke krav

Herlofsen har analysert åtte elevsaker fra fire ulike skoler fordelt på to kommuner for å undersøke lokal praksis for behandling av saker om spesialundervisning. Et hovedfunn i studien er at lovens krav om samarbeid med elev og foreldre ikke ivaretas godt nok.

– Foreldrene sitt syn på barnets behov, styrker og vansker vektlegges lite. I undersøkelsen min fant jeg heller ikke dokumentasjon som viser at elevenes mening om opplæringstilbudet blir hørt slik som det skal.

Standardløsninger

Herlofsen studie viser også at vedtakene om spesialundervisning gjerne er standardiserte og i liten grad er knyttet opp til den enkelte elevens faktiske opplæringssituasjon. Forskeren mener dette gir grunn til bekymring.

– Disse dokumentene skal legge premissene for opplæringstilbudet til elever med særskilte behov. Da er det svært viktig at de utarbeides i samsvar med regelverket, og at tiltakene bygger på elevenes faktiske behov for støtte til læring. Ellers får ikke elevene den opplæringen de trenger og verdifull læring kan gå tapt.

Behov for kompetanse

Hun mener studien viser et generelt behov for økt spesialpedagogisk kompetanse både i skolen og hos PP-tjenesten i kommunene. I tillegg etterlyser hun mer kunnskap om lov- og regelverk.

– Det er viktig at fagfolk i skolen og PP-tjenesten får en større forståelse for det regelverket de skal forvalte. Skolens personale består og skal bestå av pedagoger – ikke av jurister. Likevel må de gjøre jobben sin innenfor en juridisk ramme. Dette er et stort ansvar og krever kompetanse.

Krav til kommunene

Herlofsens mener også at kommunene må ta sitt ansvar som skoleeier på alvor.

– Tidligere tilsyn har avdekket lignende resultater. Det er derfor på høy tid at kommunene gir skolene bedre veiledning og støtte slik at skolene forstår hva som kreves og forventes ut fra regelverk og retningslinjer. Kanskje bør det også legges mer vekt på lov- og regelverk i utdanningene av lærere, skoleledere og spesialpedagoger, sier Herlofsen.

Av Camilla Rake
Publisert 27. juni 2014 14:26 - Sist endret 8. aug. 2014 11:03