Satsningsområder

Institutt for spesialpedagogikk prioriterer følgende fire forskningsområder i årene som kommer:

Språkutvikling og språkvansker, tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov, utviklingshemming og atferdsrelaterte lærevansker.

Språkutvikling og språkvansker

Dette er et forskningsfelt som forsker på språkutvikling og språkvansker hos ulike grupper elever. Forskningen rettes særlig mot tidlig satsning og forebyggende tiltak, og forskningen inkluderer følgende grupper av elever med særskilte behov:

  • elever med spesifikke språkvansker (dysleksi)
  • elever som har språkvansker på grunn av hørselshemming
  • elever som har forsinket språkutvikling og som trenger særskilte tiltak i opplæringen
  • elever med språkvansker på grunn av utviklingshemming (elever med Down syndrom)

Tilpasset opplæring for barn og unge med særskilte behov

Dette forskningsfeltet er rettet mot kvalitetsutvikling for tilpasset opplæring i et bredt perspektiv, der det fokuseres på både læreplanarbeid, lærerrollen, inkludering og skoleledelse. Forskningen er spesielt rettet mot opplæringen av elever med særskilte behov i normalskolen.

Utviklingshemming

Dette forskningsområdet er rettet mot personer med utviklingshemming på individ- og systemnivå. Det forskes på ulike grupper med utviklingshemming med fokus på både opplæring, habilitering og rehabilitering. Språkutvikling, forebygging av språkvansker og språkopplæring er sentrale områder i forskningen rettet mot elever med utviklingshemming.

Atferdsrelaterte lærevansker

Dette forskningsområdet er rettet mot læring og mestring hos elever med atferdsvansker i skolen. Det forskes på samspills- og atferdsvansker i barnehage og skole med fokus på både tidlig intervensjon og forebygging av slike vansker. Dette forskningsfeltet omfatter forskning på atferdsvansker, som bl.a. kan skyldes mobbing, omsorgssvikt, emosjonelle vansker og store oppmerksomhetsvansker på grunn av for eksempel ADHD og lignende vansker. Denne forskningen har fokus på både individ – og systemnivå.

Noen ansatte driver forskning innenfor flere av områdene samtidig.

Publisert 29. sep. 2010 15:38 - Sist endret 21. sep. 2012 09:54