English version of this page

Effekter av Funksjonell familieterapi (FFT) i en norsk kontekst (ph.d.-prosjekt)

Dette doktorgradsprosjektet ser nærmere på effekter av «Funksjonell familieterapi» i en norsk kontekst og familie og foreldrefaktorers rolle i behandling av ungdommers problematferd (FFT) .

Illustrasjonsfoto av familie med tenåring

(Illustrasjonsfoto Colourbox)

Om prosjektet

Fokuset i denne studien er på effektene av Funksjonell familieterapi (FFT) som tilbys i det kommunale og statlige barnevernet i Norge. Ph.d.-prosjektet er en del av studien Evaluering av Funksjonell familieterapi som gjennomføres ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).

I tillegg til å se på effektene av FFT ønsker vi også å studere hvordan familie- og foreldrefaktorer spiller inn i behandlingen av ungdommens atferdsvansker.

Mål

Studere effekten av FFT-behandling i ordinær praksis i Norge, samt å studere endringsmekanismer i behandlingen.

Bakgrunn

Prosjektet er en randomisert kontrollert effektstudie, og datainnsamling ble gjennomført i perioden 2013 til 2018. Totalt 160 familier deltok i studien, og disse familiene ble fordelt til FFT eller til ordinær behandling. Familiene ble kontaktet på flere tidspunkter over en 18-måneders periode fra behandlingen startet, og datamaterialet består av spørreskjemadata, telefonintervjuer, video og registerdata.

Prosjektperioden til dette PhD-prosjektet er fra 1. januar 2020 til 15. januar 2024. 

Veiledere

Finansiering

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)

 

Publisert 1. sep. 2022 15:13 - Sist endret 1. sep. 2022 15:19