Garmann & Torkildsen (2016): Barns språkutvikling de tre første årene

Nina Gram Garmann og Janne von Koss Torkildsen har skrevet kapitlet "Barns språkutvikling de tre første årene" i Enger, Knoph, Kristoffersen & Lind (red.): Helt fabelaktig! Festskrift til Hanne Gram Simonsen på 70-årsdagen på Novus forlag.

Omtale av kapitlet:

Selv om ettåringen som begynner i barnehagen, ikke kan si noen ord enda, kan hun mye om sitt eget morsmål. Den sjenerte toåringen som møter til kontroll på helsestasjonen, kan være temmelig taus, men som regel kan hun si mange ord og sette sammen ord i korte setninger, i hvert fall i trygge og kjente omgivelser. I dette kapittelet presenteres forskning som kan gi et grunnlag for å forstå de språklige forutsetningene til de barna som helsesøstre, barnehageansatte og logopeder møter for første gang. Mer spesifikt drøftes følgende forskningsspørsmål: Hvordan kan de som arbeider med barn i førskolealder, dra nytte av forskning om hvordan barn lærer ord?

Forfatterne presenterer sentrale trekk ved språktilegnelsen fra fosterstadiet til 3-års-alderen og drøfter pedagogiske implikasjoner av forskningen.

Publisert 28. feb. 2017 16:17 - Sist endret 1. mars 2017 13:01