Kristoffersen, Rygvold, Klem, Valand, Asbjørnsen & Næss (2021): Terminologi for vansker med språk hos barn og unge – en konsensusstudie

I : Norsk tidsskrift for logopedi, 3. Lenke til artikkelen kommer senere.

Bilde av tidsskrift

Forfattere

Kristian E. Kristoffersen, Anne-Lise Rygvold, Marianne Klem, Stian B. Valand, Arve Asbjørnsen & Kari-Anne B. Næss

Sammendrag

Denne artikkelen presenterer resultatene fra en konsensusstudie der målet var å foreslå enhetlige og oppdaterte norske termer for vansker med språk hos barn, og oppnå høyest mulig enighet om disse hos et panel av norske fagpersoner. Deltakere i studien var 30 fagpersoner fra ulike fagfelt, som ved hjelp av et nettbasert spørreskjema tok stilling til 13 påstander. Deltakerne skulle skåre påstandene etter grad av enighet, fra «Helt uenig» til «Helt enig». De kunne også legge inn kommentarer til påstandene. Datainnsamlingen ble gjort i to runder. Før andre runde ble påstandene revidert på bakgrunn av deltakernes kommentarer i første runde. Panelet fikk også tilgang til de anonymiserte kommentarer og fikk vite sin egen skåre på påstandene sammenlignet med de andre deltakerne. I tillegg fikk panelet et sammendrag fra intervjuer vedrørende terminologi med tre personer som har spesifikke språkvansker, før de skåret påstandene for andre gang. Etter runde to var det mer enn 80 prosent enighet i panelet for samtlige påstander, med gjennomsnittlig enighet på 92 prosent på tvers av påstandene. Praktiske implikasjoner av endret terminologi blir drøftet.

Publisert 12. okt. 2021 13:17 - Sist endret 12. okt. 2021 13:17