Næss, Engevik & Hokstad (2017): Prioriteres språkstimulering i opplæringstilbudet til 3.klasse-elever med Down syndrom?

Forfattere

Kari-Anne Bottegaard Næss, Liv Inger Engevik & Silje Hokstad.

Sammendrag

Språklige ferdigheter virker inn på mulighetene til sosial samhandling, selvbestemmelse og aktiv deltakelse i lek- og læringssituasjoner. Barn med Down syndrom er i risiko for utvikling av språkvansker og har derfor behov for tilpassede og systematiske språkstimuleringstiltak. Vi vil i denne artikkelen se nærmere på hvilke prioriteringer som gjøres knyttet til språkstimuleringstiltak for barn med Down syndrome.

Publisert 3. nov. 2017 15:27 - Sist endret 18. feb. 2019 13:15