Næss, Guttormsen & Hofslundsengen (2021): Barnehagelæreres praksis med barn som stammer

Kari-Anne Bottegaard Næss, Linn Stokke Guttormsen og Hilde Hofslundsengen har skrevet kapittelet "Barnehagelæreres praksis med barn som stammer" i Hofslundsengen (red.) Barnehagelærerrollen på Universitetsforlaget. 

Forsidebilde av boken Barnehagelærerrollen Likeverd, mangfold og mestring. Inneholder bilde av høstblader.

Forfattere

Kari-Anne Bottegaard NæssLinn Stokke Guttormsen & Hilde Hofslundsengen.

Sammendrag

Barnehagelærere har i sitt mandat å identifisere, følge og støtte barn med kommunikasjon- og språkvansker. Stamming er en kommunikasjonsvanske som opptrer relativt hyppig blant barnehagebarn, og behandling bedrer muligheten for å slutte å stamme. Barnehagelærere har derfor en sentral rolle i å identifisere barn som stammer slik at de kan henvises til logoped for vurdering av behandlingsbehov. I denne artikkelen presenteres resultatene fra en spørreskjemaundersøkelse der 126 barnehagelærere deltok. Undersøkelsen belyser hvilken forståelse barnehagelærere har av barns talebrudd og forholdet mellom eksisterende praksis i barnehagen og forskningsbasert kunnskap om oppfølging av barn som stammer.

Forlagets omtale av boken

Barnehagelærerprofesjonens yrkesutøvelse skjer i et komplekst pedagogisk felt hvor arbeid med barn, kollegaer og foreldre kan organiseres ulikt. Det er viktig å få frem denne kompleksiteten gjennom ny forskning, tett på praksis i barnehagen.

Bokens mål er å gi aktører i barnehagefeltet innblikk i ulike sider av barnehagelærerrollen. I rollen som barnehagelærer har du mulighet til å påvirke barn og familiers hverdag. Barnehagelærerrollen utøves i spenningene som oppstår mellom ulike verdier, og i strukturer og prosesser. I boken drøftes noen av utfordringene gjennom ulike måter å arbeide på Kapitlene presenterer flere fagdisipliner og belyser blant annet kulturelt mangfold, ledelse, foreldresamarbeid, grensesetting og arbeid med rammeplanens fagområder.

Publisert 8. apr. 2021 16:14 - Sist endret 13. aug. 2021 14:38