Programråd ved ISP

Programrådene arbeider for studieprogrammets studiestruktur og utvikling.

Programrådene skal

  • Innstille til Studieutvalget om endringer i emners innhold i henhold til den faglig utvikling
  • innstille til og begrunne opptaksrammer for det respektive program, i samarbeid med institutt
  • overse for den helhetlige kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet
  • besørge utarbeidelse av en årlig rapport

Medlemmene oppnevnes av dekanen for en periode på fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år av gangen. Kun oppnevnte medlemmer har stemmerett. Representanten fra administrasjonen fungerer som programrådets faste sekretær.

Instituttlederer, kontorsjef og studieleder kan delta som observatør der det er hensiktsmessig i forhold til videre saksgang.

Se også Retningslinjer for programråd og emneansvar (Gjeldende fra 1.8.2015).

 

Programråd for spesialpedagogikk

Rådets mandat

Beskrivelse av rådets mandat

Sammensetning 2017-21

Innkallinger

Innkalling

Referat fra møtene

Referat

Programråd for lesing og skriving i skolen

Rådets mandat

Beskrivelse av rådets mandat

Sammensetning

  • faglig programansvarlig
  • faglige representanter fra alle involverte enheter
  • 2 studentrepresentanter
  • administrativ studieleder, eller den oppgaven delegeres til, er sekretær for programrådet

Referat fra møtene

Referat