Programråd ved ISP

Programrådet arbeider for studieprogrammenes studiestruktur og utvikling.

Programrådet er et rådgivende organ for instituttledelsen og Studieutvalget i spørsmål som angår studier og utdanning på studieprogrammene ved instituttet. (Bachelor i spesialpedagogikk, Årsstudium,  Master i spesialpedagogikk og det engelskspråklig masterprogrammet Master in Special Needs Education.)

Programrådet skal

  • Innstille til Studieutvalget om endringer i emners innhold i henhold til den faglig utvikling
  • innstille til og begrunne opptaksrammer for det respektive program, i samarbeid med institutt
  • overse for den helhetlige kvalitetssikring av undervisningen, vurderingsformer og læringsmiljø i programmet
  • besørge utarbeidelse av en årlig rapport

Medlemmene oppnevnes av instituttet for en periode på fire år, med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år av gangen. Kun oppnevnte medlemmer har stemmerett. Representanten fra administrasjonen fungerer som programrådets faste sekretær.

Instituttlederer, kontorsjef og studieleder kan delta som observatør der det er hensiktsmessig i forhold til videre saksgang.

Se også Retningslinjer for programråd og emneansvar (Gjeldende fra 1.8.2015).

 

Programråd for spesialpedagogikk

Sammensetning 2021-25

Innkallinger (t.o.m 2018)

Referat fra møtene (samt innkallinger f.o.m.2022)