Instituttstyret ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

Instituttstyret er det fremste vedtaksorganet instituttet har.

Rolle

 • Styret vedtek overordna mål, prioriteringar og strategiar for instituttet.
 • Instituttleiar er leiar i styret og førebur sakene som behandlast.
 • Administrativ leiar er sekretær, men ikkje styremedlem.
 • Alle møter i instituttstyret er vanlegvis opne.
 • Styret kan lukke møtet i noen saker slik at berre medlemmer i styret og sekretær er tilstades.
 • Styret utøver ansvaret sitt basert på vedtak i universitets- og fakultetsstyret, og innanfor dei lovene, forskrifter og reglane som til ei kvar tid gjeld.

Saker

 • Dei fleste sakene som styret drøftar, er regulert i instituttets styrings- og administrasjonsreglementet.

Styret behandlar

 • Årsplan og budsjett.
 • Overordna planer, prinsipp og prioriteringar for verksemda som er nedfelt i langtidsplanar, som strategiske planar og faglege prioriteringar for instituttet.
 • Godkjenning av rekneskap og årleg rapport er eit av instrumenta styret har for å følgje opp verksemda.
 • Den interne organiseringa i avdelingar, faggrupper osv. blir og behandla av styret, innanfor dei rammene som fakultetsstyret fastset.
 • Ved tilsetjing av instituttleiar innstiller styret kven som bør tilsetjas. Innstillinga blir behandla av fakultetsstyret, som har råderett til å ta avgjersler ved tilsetjingar.
 • Innstilling til faste og mellombels faglege stillingar blir teken av Innstillings- og tilsetjingsutvalet. Innstillinga blir behandla av tilsetjingsutvalet ved fakultetet (TUV), som har råderett ved avgjersler om tilsetjingar.

Sjå elles Administrasjonsreglement for Institutt for spesialpedagogikk (pdf)

Instituttstyret vedtek Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved Institutt for spesialpedagogikk

Instituttstyret
01.08.2021 - 31.12.2024
Ona Bø Wie Instituttleiar
Henrik Zachrisson Stedfortreder for instituttleiar
Geir Nyborg Medlem valt av det vitskapelege personalet
Vasiliki Diamanti  Medlem valt av det vitskapelege personalet
Terje Ulv Throndsen Medlem valt av det midl. tilsette vitskapelege personalet
Trude Schmidt Øvregard Medlem valt av det teknisk/adm. personalet
Shoaib Malik Medlem valt av studentane
Silje KnardalDamini Bhargava Medlem valt av studentane
Vara:
Christian Brandmo 1. varamedlem valt av det vitskapelege personalet

Åste Marie Mjelve Hagen

2. varamedlem valt av det vitskapelege personalet
Hanne Næss Hjetland 1. varamedlem valt av det midl. tilsette vitskapelege personalet
  1. varamedlem valt av det teknisk/adm. personalet
Bjørnar Bostad Haugerud 1. varamedlem valt av studentane

 

Kontakt

Postadresse Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo Besøksadresse Helga Engs hus Sem Sælands vei 7 4 etasje Telefon: 22 85 80 59 E-post: