English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Som kandidat på vårt ph.d.-program vil du få mulighet til en utdanning av høy internasjonal kvalitet. Forskerutdanningen kvalifiserer deg til en videre karriere innen akademia eller til andre områder hvor det stilles krav til spisskompetanse innen det utdanningsvitenskapelige fagfeltet.

Som kandidat på vårt ph.d.-program vil du være del av et stimulerende forskningsmiljø og inngå i internasjonalt orienterte forskergrupper.

Kort om programmet

Ph.d.-programmet består av et selvstendig forskningsarbeid med en doktoravhandling og en opplæringsdel. Programmet er normert til 3 år med 100% forskning hvorav  opplæringsdelen utgjør et halvt års arbeid.

Opplæringsdelen består av obligatoriske og valgfrie tema og det forventes aktiv deltakelse på seminarer og konferanser.

Gjennomføring av programmet krever integrering og deltakelse i et aktivt forskningsmiljø, samarbeid med andre forskere og tilknytning til relevante forskernettverk nasjonalt og internasjonalt.

Kandidatene får tett oppfølging og faglig veiledning, men må selv ta ansvar for planlegging og gjennomføring av avhandlingsarbeidet.

Forskerutdanningen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet (UV) er organisert i ett ph.d.-program, og dekker studieretningene pedagogikk, spesialpedagogikk og fagdidaktikk.

Kort om opptak

Dersom du ønsker å søke på en ledig stipendiatstilling eller søke opptak med finansiering fra en ekstern arbeidsgiver, kreves det at:

  • du kan vise til gode resultater og gjennomføringsevne fra en mastergrad i et relevant fag
  • du lager en beskrivelse av prosjektet ditt etter de normer som gjelder
  • ditt selvstendige ph.d.-prosjekt har relevans for fakultets forskningsvirksomhet

Les mer om opptak

Lærings- og arbeidsmiljø

Det er et stort og inkluderende stipendiatmiljø ved fakultet og alle kandidatene knyttes til aktive forskningsmiljøer ved instituttene. Du får anledning til å delta i forskergrupper sammen med yngre og erfarne forskere. Disse forskergruppene er en viktig arena for kunnskapsdeling og tilbakemelding på eget forskningsarbeid og er en betydningsfull inngang til forskerrollen.

Deltakelse på eksterne kurs og konferanser er også en sentral del av forskerutdanningen, der kandidatene også får anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

Utenlandsopphold

Alle doktorgradskandidatene oppfordres til å gjennomføre et kortere eller lengre opphold i utlandet. Det er da mulig å foreta datainnsamling og feltarbeid eller man reiser ut for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Utenlandsopphold ved internasjonalt anerkjente universiteter gir inspirasjon og bidrar til verdifulle kontakter med tanke på framtidig forskningssamarbeid.

Les mer om utenlandsopphold

Jobbmuligheter etter gjennomført doktorgrad

En ph.d.-grad fra Det utdanningsvitenskapelige fakultet gir mulighet til en videre karriere som forsker, eller for en karriere i andre yrker der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse.

Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg kompetanser av stor betydning for ulike deler av arbeidslivet:

  • Evne til å formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid
  • Skriftlig og muntlig formidling
  • Evne til analytisk og kritisk tekning og til å tenke resultat- og løsningsorientert
  • Prosjektplanlegging og evnen til å arbeide under tidspress
  • Se nye muligheter og perspektiver
  • Arbeide med komplekse og tverrfaglige spørsmål
  • Evne til etiske overveielser innenfor fag- og arbeidsfelt

Ferdige kandidater fra UV-fakultetet jobber blant annet i universitets- og høgskolesektoren, instituttsektoren, kompetansesentra  og forvaltningen.

Hva gjør våre tidligere kandidater nå?

Bildet kan inneholde: klær, panne, hår, nese, smil.

Anette Andresen - Underviser og forsker ved Høyskolen Kristiania

 
 
 
 
 
 
 
 
Publisert 17. apr. 2015 11:49 - Sist endret 2. des. 2021 09:10