English version of this page

Utenlandsopphold - ph.d

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av datainnsamling eller feltarbeid knyttet til avhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Fakultetet oppfordrer deg som kandidat til å orientere deg internasjonalt. Internasjonal erfaring vil være avgjørende for senere muligheter for tilsetting i en vitenskapelig stilling og for muligheter for ekstern prosjektfinansiering. Utenlandsopphold gir deg som kandidat verdifull erfaring og anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

De vanligste typene utenlandsopphold for forskere innenfor utdanningsforskning er:

  • gjesteforskeropphold (korte: 2 uker til 3 mnd, eller lengre: 3-12 mnd).
  • opphold hos ekstern veileder
  • konferansedeltakelse
  • kurs- eller seminardeltakelse
  • feltarbeid

Diskuter med din veileder når du bør planlegge for utenlandsopphold.

Det gjøres oppmerksom på at stipendiatene  etter avtale med instituttleder kan gis reduksjon i arbeidsplikten ved lengere utenlandsopphold.

Fakultær støtte til forskningsopphold i utlandet

UV-fakultetet utlyser hvert år midler til utenlandsopphold for egne stipendiater. Søknad om disse midlene skal være et kort notat (2 sider) som dekker

  • en faglig begrunnelse for reisen

  • veilederens uttalelse om behov og valg av sted i forhold til doktorgradsprosjektet og om valg av tidspunkt for reisen i forhold til doktorgradsarbeidets progresjon

  • bekreftelse på godkjenning fra instituttleder

Søknaden sendes administrativt ansvarlig for forskerutdanningen i fakultetets sekretariat.

Fakultetet ber om en kortfattet rapport om reise og opphold (bruk av midlene) innen én måned etter avsluttet reise.

Andre kilder til finansiering av utenlandsopphold

I tillegg bør du gjøre deg kjent med:

Søker du opptak på fakultetets doktorgradsprogram med ekstern finansiering, avklar med din arbeidsgiver/finansiør de mulighetene du har for å eventuelt å dekke noe av arbeidsplikten utenlands/eventuelt søke fritak fra noe av arbeidsplikten i den perioden du er ute.

Samveiledningsavtaler

Samveiledningsavtaler, også kjent som cotutelle-avtaler, innebærer vanligvis at du får opptak ved ph.d.-programmet og veiledning ved to institusjoner. Tilknytningen til institusjonene vil som regel fremgå på avhandlingen og vitnemålsvedlegget etter avlagt grad. Fakultetet har i dag ingen pågående samveiledningsavtaler med eksterne institusjoner. Retningslinjer for samveiledningsavtaler (UiO)

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 20. feb. 2020 18:31