Oppbygging og struktur

Forskerutdanningen består av en opplæringsdel, arbeid med doktorgradsavhandlingen og doktorgradsprøve.

Overordnet ansvar

Det overordnede og koordinerende ansvaret for ph.d.-programmet er delegert  Programrådet for forskerutdanning (PFU) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, som rapporterer til dekanen.

Læringsmål

Kandidatene

 • er i kunnskapsfronten i sitt fagområde og behersker sentrale metoder og teoretiske og etiske problemstillinger
 • kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder og fortolkninger samt utfordre etablert kunnskap innenfor fagområde
 • kan formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå
 • kan veilede andre i forskningsarbeid innenfor eget fagområde
 • kan identifisere relevante etiske problemstillinger, og utøve sin forskning i tråd med gjeldende etiske retningslinjer og prinsipper for god forskningspraksis
 • kan delta i og bidra til faglig samarbeid og til utvikling av sitt eget fagfelt, i og utenfor akademia
 • kan formidle kunnskap og forskningsresultater gjennom anerkjente og relevante kanaler, i og utenfor akademia
 • kan delta i debatter på fagområdet nasjonalt og internasjonalt
 • kan identifisere og formidle forskningens relevans for kunnskaps- og samfunnsutvikling

Programmets omfang og varighet

Ved fullført ph.d.-program tildeles du graden philosophiae doctor (ph.d.) ved UV-fakultetet på grunnlag av:    

 • gjennomført opplæringsdel            
 • vitenskapelig avhandling (doktoravhandling)        
 • doktorgradsprøve (prøveforelesning og disputas)

Programmet har en normert tid på 3 år (fulltid). Beregnet tidsbruk for opplæringsdelen er normert til et halvt år. Forskningsarbeidet knyttet til doktoravhandlingen er normert til 2,5 år.

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen består av en obligatorisk og en valgfri del, og skal til sammen dekke 30 studiepoeng. Denne delen fyller du med kurs, seminarer og eventuelt spesialpensum. Opplæringsdelen skal også gi deg øvelse i faglig formidling.

Obligatorisk del

Den obligatoriske delen består av 20 studiepoeng og er ikke knyttet til bestemte kurs, men fordeles på temaene  

 • vitenskapsteori (5 studiepoeng)
 • etikk (3 studiepoeng)
 • metodologi (10 studiepoeng)

I tillegg skal alle kandidater delta på UVs forskningsseminar (2 studiepoeng) i løpet av de to første året av studieløpet. Forskningsseminaret skal gi stipendiatene tettere oppfølging de to første årene, og skape rammer for faglige fellesskap. Som stipendiat må du delta på 7 samlinger. En sentral del av seminaret er presentasjon og diskusjon av din prosjektplan. Du skal også gi respons på minst en prosjektplan. Seminaret tar også opp relevante faglige og mer generiske tema. Midtveisevaluering må gjennomføres før forskningsseminaret godkjennes.

Valgfri del

Den valgfrie delen skal bestå av 10 studiepoeng. Denne delen fyller du med øvrige kurs, og i noen tilfeller spesialpensum (inntil 10 studiepoeng), som skal dekke behov knyttet til ditt prosjekt. Her har du mulighet til også å ta kurs utenfor UV-fakultetet nasjonalt eller internasjonalt. Deltakelse på workshops m.m. kan godkjennes med studiepoeng hvis du i etterkant holder et seminar ved UV som om handler tema. Ta kontakt med din enhet for mer informasjon. Du må søke i forkant for å  få godkjent alle studiepoenggivende aktiviteter som tas utenfor fakultetet.  

Ditt ansvar

Det er viktig at du setter deg inn i alle krav til opplæringsdelen, og drøfter planen med din veileder og studiekonsulent. Fullstendig informasjon om krav til opplæringsdelen finner du i fakultetets Utfyllende regler til Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.).

Du må søke om godkjenning av opplæringsdelen når du har fullført denne.

Fakultetet har også en egen kursoversikt med ph.d.-kurs.

Avhandling

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode. Ved UV-fakultetet skrives avhandlingen vanligvis på norsk eller engelsk. Les mer om retningslinjer for avhandlingen.

Veiledning

Arbeidet med avhandlingen foregår under veiledning. Alle doktorgradskandidater ved Universitetet i Oslo skal normalt ha to veiledere. Veiledningen reguleres av avtale ved opptak og veiledning og etiske retningslinjer. Avtale om opptak og veiledning signeres av de involverte parter som er kandidat, veileder, enhetsledelse og fakultets prodekan for forskning. Har kandidaten ekstern finansiering, vil også ekstern finansiør være avtalepart. Les mer om veiledning.

Framdriftsapportering

Instituttet du er tilknyttet har ansvar for årlig rapportering fra deg og dine veiledere. Målet med disse framdriftsrapportene er å gjennom årlige samtaler sikre progresjon i studieløpet og avdekke eventuelle utfordringer. Når instituttet har samlet alle rapporter, utarbeides en oppsummering som sendes fakultetet. Eventuelle vesentlige avvik fra tidsplanen din eller andre spesielle forhold skal da kommenteres.

Midtveisevaluering

Alle kandidater på ph.d.-programmet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal gjennomføre en midtveisevaluering som del av forskningsseminaret. Her deltar kandidat, «opponent», veileder og koordinator for forskerutdanningen (eller stedfortreder). Formålet med midtveisevalueringen er å gi deg råd om hvordan du bør legge opp det videre studieløpet ditt. Programrådet har utarbeidet veiledende retningslinjer for midtveisevaluering og sluttlesing.

Sluttlesing

Alle kandidater skal gjennomføre en obligatorisk sluttlesing der kandidaten, veiledere, sluttleser og programkoordinator normalt er til stede. Sluttlesingen organiseres av instituttet du er tilknyttet. Formålet med sluttlesingen er å gi en bedømmelse med råd for avslutningsfasen av arbeidet ditt med avhandlingen.

Dersom avhandlingen din ikke er klar for innlevering og sluttlesing innen opptaksperiodens utløp (eventuelt en utvidet opptaksperiode), bør det uansett gjennomføres en sluttlesning etter nærmere avtale der det gis anbefalinger om hva som må gjøres før avhandlingen kan leveres inn. Programrådet har utarbeidet veiledende retningslinjer for midtveisevaluering og sluttlesing.

Doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen din (disputas). Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes. Les mer om retningslinjer for bedømmelsen.

Regelverk og ressurser

Ph.d.-programmet er regulert av en sentral forskrift samt fakultetets utfyllende regler

Publisert 29. mars 2021 11:54 - Sist endret 25. nov. 2022 14:46