English version of this page

Oppbygging og struktur

Forskerutdanningen består av en opplæringsdel med kurs og seminar med et omfang av minimum 30 studiepoeng, samt arbeid med en avhandling.  Opplæringsdelen skal også gi øvelse i faglig formidling. Det forskningsarbeidet som er knyttet til en vitenskapelig avhandling (doktoravhandlingen) er normert til 2,5 år.

Innholdsfortegnelse

Ph.d.-utdanningen

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning. Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

  • gjennomført opplæringsdel

  • vitenskapelig avhandling

  • doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og et offentlig forsvar av avhandlingen, også kalt disputas.

Forskerutdanningen ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er organisert i ett ph.d.-program med tre studieretninger (pedagogikk, spesialpedagogikk, fagdidaktikk)

Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud.

Det faglige tilbudet på doktorgradsprogrammet kan variere fra semester til semester. Informasjon om tilbud til doktorgradskandidatene oppdateres fortløpende. Vær oppmerksom på at det kan være ulike krav mht. påmelding, aktiv deltakelse og tildeling av studiepoeng.

Det er viktig at du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder forskerutdanningen ved fakultetet. Ph.d.-programmet er regulert av:

Opplæringsdelen

Opplæringsdelen er I noen grad individuell og er ment å bygges rundt kandidatens behov knyttet til forskningsarbeidet.

Opplæringsdelen skal dekke minimum 30 studiepoeng og omfatter kurs i vitenskapsteori og etikk, kurs i kvalitativ og kvantitativ metodologi, samt fagkurs. Det faglige tilbudet av kurs og seminarer varierer fra semester til semester. Enkelte emner f.eks. innen vitenskapsteori, etikk og basiskurs innen metodologi går fast hvert år, og enkelte emner blir satt opp særskilt uten at disse vil bli satt opp senere. Informasjon om kurs oppdateres fortløpende så det er nyttig å sjekke kurssidene jevnlig. Du bør også sjekke kurs ved andre institusjoner og i andre land. Dersom du tar kurs utenfor UV-fakultetet, må du søke om å kunne benytte dette som en del av opplæringsdelen. Sett deg inn i kravene til opplæringsdelen og drøft planen med din veileder. Les her for mer informasjon om forskerkurs.

Egne kandidater melder seg på kurs via studentweb. Kandidater som ikke er tatt opp på programmet ved UV-fakultetet, melder seg på via nettskjema. Nærmere informasjon er lagt i hver enkelt kursbeskrivelse.

Emner som skal inngå i opplæringsdelen kan ikke være eldre enn 2 år ved opptaksdato. Opplæringsdelen må være slik at den sammen med arbeidet med avhandlingen gir nødvendig faglig bredde og fordypning.

Rammer for opplæringsdelen:

De obligatoriske komponentene i opplæringsdelen skal ikke knyttes til konkrete kurs, men til tema.Tema fordeler seg i bolker på 10 stp x 3. Dette gir da følgende fordeling

Obligatoriske tema/ emner

Vitenskapsteori:                         7 stp  
Etikk:                                          3 stp       = 10 studiepoeng
   
Metodologi:   
Kvalitativ metodologi                 5 stp  
Kvantitativ metodologi               5 stp        = 10 studiepoeng
   
Sum obligatoriske tema/ emner                = 20 studiepoeng
--------------------------------------------------------------------------------------
Sum valgfri del                                          = 10 studiepoeng
--------------------------------------------------------------------------------------
Sum opplæringsdel                                = 30 studiepoeng

For ytterligere informasjon om opplæringsdelen, kan du gå til egen informasjonsside om dette eller til programplanen. Fakultetet har også utarbeidet en egen nettkatalog hvor du finner kurs for høst og vår.

Avhandling

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode. I regelverket kan du finne krav til avhandlingen. Ved UV-fakultetet skrives avhandlingen vanligvis på norsk eller engelsk. Ytterligere informasjon om avhandlingen.

Veiledning

Arbeidet med avhandlingen foregår under veiledning. Alle doktorgradskandidater ved Universitetet i Oslo skal normalt ha to veiledere. Veiledningen reguleres av avtale ved opptak og veiledning og etiske retningslinjer. Avtale om opptak og veiledning signeres av de involverte parter som er kandidat, veileder, enhetsledelse og fakultets prodekan for forskning. Har kandidaten ekstern finansiering, vil også ekstern finansiør være avtalepart. Ytterligere informasjon om veiledning.

Doktorgradsprøve

Doktorgradsprøven består av en prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes. Ytterligere informasjon om bedømmelsen.

Framdriftsapportering

Du må levere inn skriftlige framdriftsrapporter: Det er instituttets ansvar å sørge for årlig rapportering fra kandidat og veiledere. Når instituttet har mottatt alle rapporter, utarbeides det en oppsummering som sendes fakultetet. Eventuelle vesentlige avvik fra en kandidats tidsplan eller andre spesielle forhold skal spesifiseres og kommenteres i oppsummeringen.

Midtveisevaluering

Alle kandidater på ph.d.-programmet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal gjennomføre en midtveisevaluering. Programrådet har utarbeidet veiedende retningslinjer for midtveisevaluering og sluttlesing.

Publisert 12. aug. 2015 15:11 - Sist endret 27. mars 2017 12:53