Hva er desentralisert kompetanseutvikling?

FIKS ble etablert på bakgrunn av den nye ordningen for kompetanseutviklig i skolen. Som med alle nye og store endringer kan denne av og til være vanskelig å få klarhet i . Her er en oppsummering av hvordan vi i FIKS har tolket ordningen. 

Personer diskuterer rundt et bord

Bildet ble tatt under partnerskapsseminaret arrangert av FIKS i november 2019

Foto: Erik Straume Johnsen

Hva ligger til grunn for desentralisert kompetanseutvikling?

Desentralisert ordning - lokal kompetanseutvikling, desentralisert kompetanseutvikling, dekom eller dekomp? Dette er noen av begrepene som brukes om ordningen som FIKS er en del av. Vi velger å bruker begrepene desentralisert ordning og dekomp.

 

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling, som er en del av den nye modellen for kompetanseutvikling i skolen, blir beskrevet i Stortingsmelding 21 (2016-2017) Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen, nærmere bestemt i Kapittel 8 Kompetanseutvikling i skolen.

 

Ordningen legger til rette for at valg av utviklingsområder skal være desentralisert og gir rom for lokal tolkning. Dette gjør at ordningen vil bli tolket på ulike måter rundt om i landet. Hvis du ønsker å lese mer om bakgrunnen og grunntanken for denne ordningen, kan du lese mer på Utdanningsdirektoratets sider.

 

OECD (Organisation for Econom Co-operation and Development) har de siste tre årene fulgt innføringen av den desentraliserte modellen for kompetanseutvikling. I løpet av denne tiden har flere OECD-ansatte reist til ulike steder for å snakke med forskjellige aktører i ordningen lokalt. De har også arrangert en rekke workshops og dialogsamlinger. I oktober 2020 la de fram rapporten Bedre kvalitet i den norske skolen 2020: fremgang for kompetanseutviklingsmodellen (pdf). 

FIKS i dekomp

Siden FIKS ble etablert i starten av 2018 har vår tolkning og arbeid i dekomp stadig utviklet seg. Overordnet er vårt fokus å etablere lokale, varige og forpliktende partnerskap med skoleeiere. Vi går bort fra andre etablerte arbeidsmåter tilknyttet kompetanseutvikling som puljeordninger og bestiller-gjennomfører-modellen. I stedet for har vi jevnlige samtaler med skoleeier for å finne gode ordninger for deres skoler og lærere. Eksempler på dette finner du på vår side om partnerskap

Vår hovedaktivitet er disse møtene og valgte aktivitetene i våre partnerskap, men vi bidrar også utenfor dekomp-ordningen i den grad vi har kapasitet. Du kan lese mer på vår side om kompetanseutvkling utenfor dekomp

Emneord: DeKomp, Desentralisert kompetanseutvikling, Skoleutvikling
Publisert 12. feb. 2020 10:06 - Sist endret 3. nov. 2020 11:56