Skal gjøre elevene i stand til å løse klimakrisen

Professor Erik Knain og kollegaene hans får 15 millioner av EU til et prosjekt som skal gjøre skolelever, lærere og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å samarbeide om og mestre store samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft.

Foto av Erik Knain og Alfredo Jornet Gil

Erik Knain og Alfredo Jornet Gil håper prosjektet kan gi elever og lærere verktøyene de trenger for å løse samfunnsutfordringene vi står overfor knyttet til miljø og bærekraft. (Foto: Shane Colvin/UiO)

EU-prosjektet Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS) er innvilget circa 1,5 millioner Euro, som tilsvarer 15 millioner norske kroner. Prosjektet skal gjøre skolelever, lærere og lokalsamfunnet utenfor skolen i stand til å samarbeide om og mestre store samfunnsutfordringer knyttet til klima og bærekraft.

Videoproduksjon: Shane Colvin, UiO

Professor Erik Knain ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) skal lede prosjektet, som knytter sammen forskere fra flere deler av UiO. Fra ILS deltar i tillegg førsteamanuensis Alfredo Jornet Gil, forsker Jelena Radisic og postdoktor Petra Hansson. Fra Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi deltar professor Karen O’Brien og prosjektleder Linda Cygna ved cCHANGE. Prosjektet løper over tre år.

Naturfagundervisning for fremtiden

SEAS-prosjektet skal utvikle naturfagsundervisningen gjennom å legge til rette for læringsforløp på tvers av ulike læringsarenaer. Et sentralt mål med prosjektet er å gjøre faglig kunnskap anvendbar for elevene og lærerne. Prosjektet er finansiert av programmet Forskning med og for samfunnet (SwafS), som er en del av EUs forskningsprogram Horisont 2020. SwafS har som målsetning å gjøre realfagene mer attraktive for unge mennesker og styrke samarbeidet mellom samfunn, teknologi og vitenskap.

Åpne opp skolene for omverdenen

Sentralt for prosjektet er begrepet "open schooling", som handler om å gi elevene muligheter og ferdigheter til å lære utenfor skolen og samarbeide med ulike aktører. Elevene skal oppleve mestring og utvikle handlingskompetanse når de anvender kunnskap i samarbeid på tvers av ulike arenaer.

"Open schooling" er beslektet med utforskende arbeidsmetoder (inquiry-based science teaching), der elevene jobber med aktuelle problemstillinger som ikke nødvendigvis har ett riktig svar og hvor de møter ulike synspunkter og interesser.

Drivkraft i satsningen på bærekraftig utvikling

Instituttleder ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Rita Hvistendahl, fremhever viktigheten av tildelingen.

– Prosjektet vil være en drivkraft i vår satsing på utdanning for bærekraftig utvikling, og vi gleder oss til et utstrakt forskningssamarbeid med våre europeiske partnere, uttaler Hvistendahl.

Dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Sten Runar Ludvigsen, trekker frem den overordnede målsetningen med prosjektet.

– Dette er et svært viktig prosjekt for ILS og UV-fakultetet. Å forstå og forholde seg til vitenskapelig kunnskap blir stadig mer sentralt i samfunnet og i skolen. Dette er avgjørende for å bidra til samfunnsutviklingen i de situasjoner der man deltar, understreker dekanen.

Skal gi verktøy for å møte morgendagens utfordringer

Forskerne i prosjektet skal rette seg mot praksisfeltet og tilby verktøy som elever og lærere kan bruke til å skape endring i sitt nærmiljø. 

  • Elever skal støttes av forskjellige verktøy slik at de opplever mestring og fremgang i arbeidet.
  • Lærerne skal få støtte i undervisning med "open schooling" som ramme.
  • Skolene skal støttes ved at de skal bli del av et nettverk som samarbeider i lokalsamfunnet.

Både praktiske og teoretiske modeller for "open schooling" er et viktig resultat fra SEAS. 

 

Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 8. mars 2019 12:15 - Sist endret 12. mars 2019 13:18