Stipendiatprofilen: ─ Demokratiske prinsipper er grunnlaget for felleskapet i skolen

─ Alle skal bli hørt, sier Eivind Larsen. Han har skrevet doktorgrad om hvordan skoleledere og lærere jobber med å fremme demokrati i skolen.

Eivind Larsen. Illustrasjonsfoto.

─Jeg har alltid engasjert meg i hvordan styring og ledelse påvirker prosesser, sier stipendiat Eivind Larsen (foto: ILS/UiO).


─ Jeg har gjennom min forskning synliggjort viktigheten av at skoleledelsen har et stort handlingsrom for å tilrettelegge for demokratiske prosesser.

Disse prosessene handler for eksempel om tillit, inkludering i beslutningstaking, etiske vurderinger og dialog.

─ Det er spesielt avgjørende at ledelsen sørger for at gode samarbeid- og delegeringsstrukturer blir muliggjort for å realisere et skoledemokrati som inkluderer både ledelsen og de ansatte, fremhever stipendiaten.

Styring og ledelse

I masteroppgaven skrev Larsen om globalisering og medborgerskap.

I tillegg har han en variert arbeids- og utdanningsbakgrunn med demokratiopplæring blant annet ved 22-juli-senteret, i Redd Barnas utdanningsseksjon, og på ungdomsskole.

I arbeidet med doktoravhandlingen har han fått utforske interessen for styring og ledelse.

─Jeg har alltid engasjert meg i hvordan styring og ledelse påvirker prosesser på et institusjonelt nivå, med spesielt søkelys på at alle skal bli hørt. Altså det vi kaller medvirkning, forklarer Larsen.

─ Demokratiske prinsipper er grunnlaget for felleskapet i skolen, fremhever han.

Forskningen min støtter antakelsen om at ledelsen spiller en sentral rolle i å tilrettelegge for demokratiske prosesser i skolen knyttet til tillit, inkludering i beslutningstaking, etiske vurderinger og dialog, samt samarbeid og delegering av ansvar, forteller Larsen videre.

─ Jeg tenker dette spiller seg inn i et større bilde av at man i samfunnet trenger et søkelys på demokratiske prinsipper som et grunnlag for fellesskap i skolen som en motvekt mot individualisering og polarisering, poengterer stipendiaten.

─Jeg har alltid engasjert meg i hvordan styring og ledelse påvirker prosesser på et institusjonelt nivå, spesielt at alle skal bli hørt

Viktigheten av å ha en plan

På spørsmål om han kan gi råd til andre som skal i gang med doktoravhandling fremhever han planmessighet:

─ Å vite hva man skal gjøre til enhver tid og å prioritere oppgavene setter jeg høyt. Jeg starter med å besvare e-post, og avslutter også dagen med dette.

En vanlig dag skal være strukturert slik at man uhindret får gjort alt som haster mest, fremhever han:

─ I tillegg er jeg spesielt opptatt av å svare på studenters henvendelser så raskt som mulig.

─ Vær frampå!

Stipendiaten fremhever nettopp egenskapen strukturert som viktig for å trives med stipendiattilværelsen, i tillegg til nysgjerrighet, engasjement og viljen til å skape god dialog og samarbeid med andre.

─ Vær frampå og still heller et spørsmål for mye enn for lite til veiledere og kolleger hvis du står fast.  

Og det gjør de fleste på mer enn ett tidspunkt! utbryter Larsen.

─ I tillegg er det viktig å vite hva man skal gjøre til enhver tid. Tiden som stipendiat gir mye frihet, og derfor er det viktig å ha en god struktur på dagen

For Larsen ble spesielt veileder og professor emerita Jorunn Møller spesielt viktig for hans periode som stipendiat.

─ Møllers faglige bidrag og engasjement, raske kommunikasjon og personlige stil har påvirket min forskning i positiv retning hele veien gjennom, avslutter han.


Følg disputasen

Eivind Larsen disputerer 25. mars 2022 for graden ph.d. med avhandlingen "Leading Education for Democracy in an Age of Accountability".

Les og hør mer

Emneord: Ledelse, Styring av skolen, Demokrati Av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Publisert 17. mars 2022 08:53 - Sist endret 23. mars 2022 16:13