Evaluering av modeller for kjennetegn på måloppnåelse i fag (avsluttet)

Dette er en følgeevaluering av Utdanningsdirektoratets prosjekt ”Bedre vurderingspraksis”. I alt 77 skoler i grunnopplæringen deltok i prosjektet, som rettet seg mot trinn med kompetansemål i læreplanen. Lærere i grunnskolen skulle utvikle/prøve ut kjennetegn på måloppnåelse i norsk, matematikk, samfunnsfag samt mat og helse, mens lærere i videregående skole skulle utvikle/prøve ut kjennetegn i norsk, matematikk og andre fag. EKVA gjennomførte følgeevalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet i samarbeid med PFI.

Om prosjektet

Bakgrunnen for prosjektet var innføringen av læreplan med kompetansemål, endringer i vurderingsforskriften og en generell svak vurderingskultur i norsk skole.
Forskningsspørsmål:

  • Hvordan har utprøvingen av kjennetegn på måloppnåelse i fag fungert for elevene?
  • Hvordan har lærerne opplevd arbeidet med vurdering og læring som en følge av utprøvingen?

Forskergruppen skulle også gi anbefalinger til det videre arbeidet med vurdering.
Det ble benyttet intervju og spørreskjema, og både elever, lærere, skoleledere og skoleeiere var respondenter. Datainnhentingen foregikk i to omganger (våren og høsten 2008). Det ble også foretatt analyser av Utdanningsdirektoratets og skolenes kjennetegn på måloppnåelse i de ulike fagene. Det ble skrevet flere underveisrapporter i tillegg til den endelige evalueringsrapporten.
 

 

 

 

Emneord: Kunnskap i skolen, Pedagogikk, Skolerettet forskning, Læreplanstudier
Publisert 5. okt. 2010 09:15 - Sist endret 8. apr. 2013 13:37

Kontakt

Deltakere

  • Inger Throndsen
  • Svein Lie
  • Anne Therese Nerheim Hopfenbeck
  • Erling Lars Dale
Detaljert oversikt over deltakere