ICCS 2009 Norge (International Civic and Citizenship Education Study 2009 Norge) (avsluttet)

ICCS 2009 er en internasjonal komparativ undersøkelse i regi av utdanningsinstitusjonen IEA med deltakere fra 38 land. Studien undersøker hvordan unge mennesker blir forberedt på sin rolle som aktive medborgere. Studien er en oppfølging av den tidligere CIVIC-studien som ble gjenomført i 1999.

Om prosjektet

Formålet med International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) er å undersøke hvordan ungdom blir forberedt på rollen som medborger. Studien er gjennomført i en lang rekke land, ogden bygger på en tidligere IEA-undersøkelse av demokratiundervisning (CIVED) som ble gjennomført i 1999.

ICCS-studien bygger på data fra 6000 norske elever på 8. og 9. trinn i april 2009. Rapporteringen fra undersøkelsen tar for seg elevprestasjoner knyttet til begrepsforståelse og kompetanser knyttet til undervisning om demokrati og medborgerskap. Den samler i tillegg inn og analyserer data om elevers verdier, holdninger og handlinger i relasjon til slik undervisning. Lærer- og skolespørsmål tar blant annet sikte på å samle informasjon om undervisning og klasseromsledelse, skoleledelse og skoleklima.

Ved starten av undersøkelsen ble det samlet inn informasjon til en nasjonal beskrivelse av ambisjonene for demokratundervisning og om den sammenhengen demokratiundervisningen inngår i, dvs. hvordan den kan relateres til politiske og kulturelle aspekter ved opplæringen i hvert land som deltar i undersøkelsen. (The National Context Survey).

Første rapportering fra studen skjedde 29. juni 2010 da de internasjonale resultatene ble publisert i en foreløpig rapport, og de nasjonale resultatene ble publisert i kortrapporten ”Demokratisk beredskap”. Hovedrapportering er planlagt til mars 2011.

Publisert 28. sep. 2010 12:27 - Sist endret 9. mai 2022 11:25