English version of this page

Læreres responser på utdanningspolitikk: Ungdomstrinn i utvikling (TREP) (avsluttet)

I de siste årene har flere skoleutviklingsreformer blitt initiert av nasjonale utdanningsmyndigheter. En av disse er Ungdomstrinn i utvikling som har som mål å stimulere skriving, regning, lesing eller klasseledelse.

illustrasjonsfoto av lærere samlet i et klasserom

Hvordan opplevde lærere satsningen? (illustrasjonsfoto: colourbox).

Om prosjektet

Et særpreg ved disse skoleutviklingsreformene er at kompetanse skal utvikles på kollektiv basis blant skolens personale. En rekke utfordringer har imidlertid blitt påpekt. Disse utfordringene er relatert til utformingen og gjennomføringen av satsningen. Det er skoleledelsen har ansvaret for å kommunisere reformens intensjoner og lede reformens prosesser. Samtidig er det et kjennetegn ved læreryrket at læreren har høy beslutningsautonomi.

Mål

Med en slik bakgrunn er det interessant å studere:

  1. skoleledelse, læreres opplevde autonomi, oppfattet nytte av å diskutere med kollegaer som en del av utviklingsprosjekter og læreres vurdering av satsningen.
  2. hva som kan bidra til  læreres opplevde nytte av å delta i en satsning hvor målet er å utvikle grunnleggende ferdigheter i skriving.
  3. hvordan skolefagkontekstene kan være av betydning for læreres oppfatning av skolepolitiske initiativ

Bakgrunn

Prosjektet gjennomføres av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning etter overenskomst med Utdanningsdirektoratet. Teoretisk rammeverk er basert på Human Resources Management (HRM) og “Content as context”. Datainnsamling ble gjennomført I 2017, og prosjektet avsluttes i 2018. Alle lærere ved fem ungdomsskoler deltok i en tverrsnittsundersøkelse basert på spørreskjema. Strukturell likningsmodellering brukes som metode.

Finansiering

Prosjektet finansieres av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning sammen med Utdanningsdirektoratet.

Publisert 31. juli 2018 09:51 - Sist endret 16. feb. 2022 14:27