Linking Instruction in Science and Student Impact (LISSI)

LISSI er et forskningsprosjekt som vil undersøke sammenhengen mellom undervisning i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget.

To elever jobber med å bygge teknisk utstyr. Forskerne i prosjektet ønsker å se nærmere på utforskende arbeidsmåter i naturfag. Illustrasjonsfoto: colourbox. Illustrasjonsfoto: colourbox.

Forskerne i prosjektet ønsker å se nærmere på utforskende arbeidsmåter i naturfag. Illustrasjonsfoto: colourbox. Illustrasjonsfoto: colourbox.

Hva kjennetegner undervisningen i naturfag? Knyttes faktakunnskap sammen med utforsking? Hva engasjerer elevene? Hva gjør elevene motiverte for å jobbe med faget?

Alt dette har betydning for læring, og derfor er forskerne i LISSI-prosjektet opptatt av å finne ut mer om hvordan det foregår i naturfagstimene rundt om i landet.  I hvilken grad og på hvilken måte blir utforskende arbeidsmåter brukt i undervisningen?

Om prosjektet

Over tre år skal forskerne følge 20 klasser på 4. og 8. trinn. I disse klassene skal det gjøres videopptak av naturfagsundervisning hvor det legges vekt på utforskende arbeidsmåter. Forskerne ønsker å finne eksempler på undervisning som skaper interesse og engasjement hos elevene samt gir gode prestasjoner.

Data innhentes ved å bruke kameraer som filmer både hele klassen og grupper av elever. Videoene av undervisningen skal kobles med resultater fra faglige prøver, spørreskjemaer og intervjuer med elever, lærere og skoleledere. Dette vil gi et bredere grunnlag for å se sammenheng mellom elevenes læring og ulike former for undervisning.

Samarbeid

LISSI-prosjektet gjennomføres av forskere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) sammen med forskere fra Universitetet i Tromsø. Resultatene vil gi et viktig bidrag til lærerutdanningene i samarbeid med ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning.

Fokus på utforskende arbeidsmåter

Utforskende arbeidsmåter er en sentral og viktig del av naturfagsundervisningen og legges vekt på i læreplanen. Erfaring fra lærere og forskning viser at utforskning lettere kan engasjere og motivere elevene, samtidig er det viktig å se nærmere på kvaliteten av den utforskende undervisningen.

Elevenes engasjement og utforskende arbeidsmåter er også en sentral del i de internasjonale studiene TIMSS og PISA. Begge studiene gir viktige funn om sammenhengen mellom faglige prestasjoner, undervisningen elevene har og deres interesse og engasjement. Resultatene fra PISA 2006 og 2012 viste en svak negativ sammenheng mellom utforskende arbeidsmåter og prestasjoner i naturfag. Disse resultatene gir informasjon om hvor ofte utforskende arbeidsmåter brukes og sier ikke noe om kvaliteten på aktivitetene. Det er derfor ikke overraskende at elever som rapporterer at de gjør forsøk hver eneste time, presterer lavere.

Eksempler på god undervisning

Ved å videofilme naturfagundervisning som legger vekt på utforskende arbeidsmåter, håper forskerne i LISSI-prosjektet å kunne gi eksempler på hvilke undervisningsformer som gir gode elevprestasjoner samtidig som de viser engasjement og interesse for faget.

Finansiering

Klasseromsstudien er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Prosjektstart er 2018.

 

Publisert 18. apr. 2018 10:33 - Sist endret 12. mai 2020 12:04