English version of this page

Linking Instruction in Science and Student Impact (LISSI) (avsluttet)

LISSI er et forskningsprosjekt som vil undersøke sammenhengen mellom undervisning i naturfag og hvordan elevene lærer og engasjerer seg i faget.

Illustrasjonsfoto av naturfagselever.
Forskerne i prosjektet ønsker å se nærmere på utforskende arbeidsmåter i naturfag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox).

Oversikt

Hva kjennetegner undervisningen i naturfag? Knyttes faktakunnskap sammen med utforsking? Hva engasjerer elevene? Hva gjør elevene motiverte for å jobbe med faget?

Alt dette har betydning for læring, og derfor er forskerne i LISSI-prosjektet opptatt av å finne ut mer om hvordan det foregår i naturfagstimene rundt om i landet.  I hvilken grad og på hvilken måte blir utforskende arbeidsmåter brukt i undervisningen?

Ny antologi

Hva kjennetegner naturfagundervisning med god kvalitet? I den nye antologien Tettere på naturfag i klasserommet ønsker LISSI prosjektet å gi svar på dette spørsmålet. 

God naturfagundervisning legger til rette for at elever får et personlig engasjement i temaer de vil utforske ved hjelp av naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter. Naturfag på sitt beste kan engasjere elevene i praktiske problemstillinger i klasserommet med situasjoner som må løses her og nå. Dette krever ofte en kombinasjon av engasjement, praktisk sans, sunn fornuft og faglig kunnskap.

Det finnes allerede solid forskning på naturfagundervisning i norsk skole. I denne boka supplerer LISSI forskere eksisterende studier ved å gi rike beskrivelser av undervisningspraksiser ved at de har fått mulighet til å observere hva som skjer i naturfagundervisningen i 20 norske klasserom på barne- og ungdomstrinnet.

Resultatet har blitt en viktig dokumentasjon på hva som skjer i norsk skole, og samtidig en inspirerende og tankevekkende bok om hva god naturfagundervisning er og kan være. Boka er skrevet for lærere, lærerutdannere, studenter innenfor naturfagdidaktikk og forskere.

Om prosjektet

Over tre år skal forskerne følge 20 klasser på 4. og 8. trinn. I disse klassene skal det gjøres videopptak av naturfagsundervisning hvor det legges vekt på utforskende arbeidsmåter. Forskerne ønsker å finne eksempler på undervisning som skaper interesse og engasjement hos elevene samt gir gode prestasjoner.

Data innhentes ved å bruke kameraer som filmer både hele klassen og grupper av elever. Videoene av undervisningen skal kobles med resultater fra faglige prøver, spørreskjemaer og intervjuer med elever, lærere og skoleledere. Dette vil gi et bredere grunnlag for å se sammenheng mellom elevenes læring og ulike former for undervisning.

Samarbeid

LISSI-prosjektet gjennomføres av forskere fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) sammen med forskere fra Universitetet i Tromsø. Resultatene vil gi et viktig bidrag til lærerutdanningene i samarbeid med ProTed – Senter for fremragende lærerutdanning.

Fokus på utforskende arbeidsmåter

Utforskende arbeidsmåter er en sentral og viktig del av naturfagsundervisningen og legges vekt på i læreplanen. Erfaring fra lærere og forskning viser at utforskning lettere kan engasjere og motivere elevene, samtidig er det viktig å se nærmere på kvaliteten av den utforskende undervisningen.

Elevenes engasjement og utforskende arbeidsmåter er også en sentral del i de internasjonale studiene TIMSS og PISA. Begge studiene gir viktige funn om sammenhengen mellom faglige prestasjoner, undervisningen elevene har og deres interesse og engasjement. Resultatene fra PISA 2006 og 2012 viste en svak negativ sammenheng mellom utforskende arbeidsmåter og prestasjoner i naturfag. Disse resultatene gir informasjon om hvor ofte utforskende arbeidsmåter brukes og sier ikke noe om kvaliteten på aktivitetene. Det er derfor ikke overraskende at elever som rapporterer at de gjør forsøk hver eneste time, presterer lavere.

Exempler på god undervisning

Ved å videofilme naturfagundervisning som legger vekt på utforskende arbeidsmåter, håper forskerne i LISSI-prosjektet å kunne gi eksempler på hvilke undervisningsformer som gir gode elevprestasjoner samtidig som de viser engasjement og interesse for faget.

Finansiering

Klasseromsstudien er finansiert av Utdanningsdirektoratet. Prosjektstart er 2018.

 

Kortrapport

Hoveddelen av arbeidet knyttet til LISSI-prosjektet ble avsluttet i desember 2020. Kortrapporten Tett på naturfag i klasserommet publiseres den 21. januar 2021. Rapporten presenterer sentrale funn som indikerer at undervisningspraksiser i naturfag kan styrke elevenes faglige handlekraft og kunnskapsbase. Prosjektgruppen vil takke skolene, lærerne og elevene som deltok. 

Formidling

Publikasjoner

Publisert 18. apr. 2018 10:33 - Sist endret 4. nov. 2022 09:51