Skole – Museumssamarbeid om Utdanning for og gjennom Demokrati (SMUD) (avsluttet)

SMUD er et prosjekt som undersøker et samarbeid mellom Eidsvoll Videregående skole og museet Eidsvoll 1814.

I løpet av prosjektet skal tre skoleklasser ved Eidsvoll videregående skole for en periode ta over driften av museet Eidsvoll 1814. Foto: Nora Mathé/ ILS.

Om prosjektet

Samarbeidsprosjektet hadde som mål å øke valgdeltakelsen i Eidsvoll kommune ved stortingsvalget i 2017 og å la skolens elever få direkte erfaringer med demokratisk medvirkning. Samtidig var samarbeidet et pilotprosjekt som siktet mot både å utforske og etablere nye metoder og nye samarbeidsformer mellom skoler og kulturhistoriske museer i Norge.

Samarbeidet mellom skolen og museet er forankret i skolefagene samfunnsfag vg1, norsk vg2 og historie vg3. Prosjektet kulminerte høsten 2017 ved at tre skoleklasser ved Eidsvoll Vgs. blant annet tok over driften av Eidsvoll 1814, planla og holdt sin egen utstilling, og arrangerte og gjennomførte fagdager med foredrag, workshops og kulturelle innslag.

Mål

Forskningsprosjektet har som mål å undersøke hvordan elever, lærere og andre involverte opplever sin rolle i og selve samarbeidsprosjektet, først og fremst knyttet til demokratisk medvirkning, engasjement og relevansen for samfunnsfaglige spørsmål og temaer.

Forskningsdesign

Prosjektet har et kvalitativt case-design, og data samles først og fremst gjennom intervjuer med deltakere i prosjektet fra skolen og museet. I tillegg har prosjektgruppen tilgang til strategidokumenter, elevtekster og andre produkter laget i forbindelse med samarbeidet.

Masteroppgaver

To masterstudenter samlet data og skrev oppgave basert på dette prosjektet høsten 2017-våren 2018 . Les om masterprosjektene.

De ferdige masteroppgavene finner du her:

 

Publisert 1. des. 2017 17:07 - Sist endret 21. juni 2022 17:49