Tospråklige lærere og lærersamarbeid (ph.d.-prosjekt) (avsluttet)

Tospråklige lærere er ambulerende lærere fordi de i større grad enn andre lærere forflytter seg mellom klasserom, grupperom og teamrom- og mellom mange fag, trinn, språk og kulturer.

Lærer underviser to elever foran dataaskjemen

Tospråklige lærer underviser gjerne noen fåtalls elever et par timer i uka og opplever dermed mindre kontinuitet enn lærere som tilbringer mer tid med elevene (Foto: Mimi Thian/Unsplashed). 

Om prosjektet

Prosjektet var en kasusstudie av to tospråklige lærere og samarbeidet deres med andre lærere om opplæringen av nyankomne elever i norsk skole.

Mål

Det overordnede målet med prosjektet var å få mer kunnskap om tospråklige lærere og hvordan de samarbeidet med andre faglærere omkring opplæringen av nyankomne elever. Med en dialogisk tilnærming til samarbeid undersøkte jeg samtalene mellom tospråklige lærere og andre lærere i formelle og uformelle sammenhenger.

Studien var designet som en kasusstudie av to tospråklige lærere ved henholdsvis en barne- og en ungdomsskole. I tillegg til å gjøre lydopptak av naturlig forekommende interaksjon, utviklet jeg en «skyggeteknikk» for å få innsikt i hvordan tospråklige lærere forflyttet seg gjennom skolehverdagen.

Resultater

Tospråklige lærere er ambulerende lærere fordi de i større grad enn andre lærere forflytter seg mellom klasserom, grupperom og teamrom, men også i overført betydning mellom mange fag, trinn, språk og kulturer. De underviser som regel et fåtalls elever et par timer i uka, noe som gjør det utfordrende å skape kontinuitet i opplæringa.

Ulike ideologier av tospråklighet og tospråklig opplæring påvirker samarbeidet mellom tospråklige lærere og andre lærere. Det er mangel på kontinuerlige samtaler mellom tospråklige lærere og andre faglærere, og samtalene som forekommer er som regel korte beskjeder og sjeldent faglige samtaler.

Tospråklige lærere kan komme i lojalitetskonflikt mellom skole og hjemmene når de for eksempel blir bedt om å fungere som tolker på foreldremøter eller utviklingssamtaler.    

Finansiering

Prosjektet var et doktorgradprosjekt (2008–2013) finansiert av Høgskolen i Hedmark og knyttet til doktorgradsprogrammet ved Utdanningsvitenskapelig fakultet ved Universitetet i Oslo.

 

Publisert 24. jan. 2019 08:39 - Sist endret 24. jan. 2019 11:28