Jon Magne Vestøl

Bilde av Jon Magne Vestøl
English version of this page
Telefon +47 22844595
Rom Niels Henrik Abels hus 326 (3. etasje)
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus Blindern
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Jon Magne Vestøl er dr. polit. fra 2005 og tilsatt som professor i religions- og etikkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Faglige interesser

Vestøls doktorgrad er en kvalitativ studie i etikkdidaktikk. Avhandlingen tar for seg relasjonsetikkens plass i religionsundervisningen slik dette kommer til uttrykk i elevtekster og i lærebøker for lærerutdanning og videregående skole. 

Vestøl har publisert flere arbeider relatert til design-perspektiver på undervisning med basis i aktivitetsteori, Han har blant annet publisert studier av lærebøker i et designteoretisk perspektiv. Han arbeider for tiden med artikler knyttet til forståelsen av religioner og livssyn i lærebøker og blant elever med ulik religions- og livssynstilknytning.

Vestøl arbeider også med forskning på design og kvalitet i lærerutdanning i tilknytning til Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed).

Undervisning og veiledning

Vestøl underviser og veileder i religions- og etikkdidaktikk for programstudenter på lektorprogrammet, med særlig vekt på masterspesialisering i religions- og etikkdidaktikk.

Han har i tillegg forelesninger i pedagogikk/didaktikk for lektor- og PPU-studenter, og har hatt forelesninger i profesjonsetikk på studiet i Utdanningsledelse og i forskningsetikk på fakultetets doktorgradsprogram.

Vestøl veileder doktorgradsstudenter i religions- og etikkdidaktikk
 

Tilsetting

Professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning fra 2016

Førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 2007-2016.

Universitetslektor/førstelektor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 2004-2006.

Stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, 2000-2004.

Lektor ved Brekkeby videregående skole, Skien, 1982-2000.
 

Verv og erfaring

Studiedekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. 2017-2020.

Leder for utviklingsområde 5 i Senter for fremragende utdanning (ProTed) ved UiO/UiT, 2013-

Redaktør for tidsskriftet Acta Didactica Norge 2009-2011. (Redaksjonsmedlem 2008-2013)

Prosjektleder for utvikling av masterspesialisering i religion og etikk fagdidaktikk UiO 2004-2005

Utdanning

Dr. polit fra Universitetet i Oslo med en avhandling i etikkdidaktikk 2005

Praktisk pedagogisk utdanning fra Kristiansand Lærerhøgskole 1981

Cand Philol fra Det teologiske menighetsfakultet/Universitetet i Oslo med fagene kristendomskunnskap, nordisk og religionshistorie 1981

Samarbeidsrelasjoner

Medlem av ISREV, International Seminar on Religious Education and Values.

Medlem av NoReFo, Norsk Religionspedagogisk Forskningsforum (Norwegian RE-research Forum).

Medlem av forskergruppen Tepec ved ILS, UiO

Emneord: Læring og utdanning, Fagdidaktikk, Klasseromsforskning, Læring og utdanning

Publikasjoner

 • Vestøl, Jon Magne (2022). Worldviews among non-religious pupils - implications for religious education and worldview education. Acta Didactica Norden (ADNO). ISSN 2535-8219. 16(1). doi: 10.5617/adno.9115. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2021). Reprint of: An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 31, s. 1–9. doi: 10.1016/j.lcsi.2021.100576. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vestøl, Jon Magne (2020). "Å ta andres perspektiv". Nytt kjerneelement og nye kompetansemål i fagene KRLE og Religion og etikk. Prismet. ISSN 0032-8847. 71(4), s. 361–375. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2020). An analytical unit of transformative agency: Dynamics and dialectics. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 25, s. 1–9. doi: 10.1016/j.lcsi.2020.100390. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vestøl, Jon Magne; Dahl, Anne Kristin & Hunskaar, Tove Seiness (2018). Kunnskapsintegrasjon i praksis. Samvirke mellom kunnskapsområder i lektorstudenters undervisningspraksis og refleksjoner. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(3), s. 1–21. doi: 10.5617/adno.4447. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hvistendahl, Rita Elisabeth; Hellekjær, Glenn Ole & Vestøl, Jon Magne (2017). Acta Didactica Norge 2007-2017. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 11(3). doi: 10.5617/adno.5545. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jakhelln, Rachel Elise; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Universitetsskoler som arena for nye partnerskap og profesjonskvalifisering. I Mausethagen, Sølvi & Smeby, Jens-Christian (Red.), Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026459. s. 70–82. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Skal religionsundervisningen ta hensyn til elevenes livssynsbakgrunn? I Lippe, von der, Marie & Undheim, Sissel (Red.), Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget. ISSN 9788215029078. s. 130–143. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2017). Co-configuring Design Elements and Quality Aspects in Teacher Education: A Research Agenda. I Peters, Michael A.; Bronwen, Cowie & Menter, Ian (Red.), A Companion to Research in Teacher Education. Springer. ISSN 978-981-10-4073-3. s. 725–739. doi: 10.1007/978-981-10-4075-7_49.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). On teaching what cannot be said: Reflections on the role of the unsayable in religious education. Nordidactica. ISSN 2000-9879. s. 1–21.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Design, Integration, and Quality. Teacher Education from the Perspective of ProTed, a Norwegian Centre of Excellence in Education. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 10(2), s. 73–91. doi: 10.5617/adno.2394.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison of the Christian Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members. Religious Education. ISSN 0034-4087. 111(1), s. 95–110. doi: 10.1080/00344087.2016.1124015.
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Innledning: Integrerte studiedesign. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 199–201.
 • Vestøl, Jon Magne; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (2015). Design av lærerutdanning. I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 211–220.
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Hva er kvalitet i lærerutdanning? I Rindal, Ulrikke Elisabeth; Lund, Andreas & Jakhelln, Rachel Elise (Red.), Veier til fremragende lærerutdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978 - 82-15 - 025. s. 202–210.
 • Gundersen, Kristin; Kristiansen, Hanne Hellem; Samdal, Astrid Gravdal & Vestøl, Jon Magne (2014). Religion in Textbooks and among Young Buddhists, Hindus and Muslims : A Comparative Study. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 8(1). doi: 10.5617/adno.1104.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Kunnskapsintegrasjon og profesjonsutvikling i lektorutdanningen. I Elstad, Eyvind & Helstad, Kristin (Red.), Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02355-7. s. 114–130.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Text interpretation and educational design in Norwegian textbooks of religious education. British Journal of Religious Education. ISSN 0141-6200. 36(1), s. 88–101. doi: 10.1080/01416200.2013.856286.
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Moral education and the role of cultural tools. Journal of Moral Education. ISSN 0305-7240. 40(1), s. 37–50. doi: 10.1080/03057240.2011.541766.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor - adjunkt - lærer Artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01455-5. s. 311–326.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Didaktiske modeller i lærerutdanningen. En analyse av lærerstudenters praksisrefleksjon. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 2(1).
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning og læring i religions-, livssyns- og etikkfag. I Mikkelsen, Rolf & Fladmoe, Henrik (Red.), Lektor-adjunkt-lærer: Innføringsbok i praktisk-pedagogisk utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01182-0. s. 305–320.
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som samhandling. I Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (Red.), Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-226-6. s. 63–105.
 • Hauge, Trond Eiliv; Vestøl, Jon Magne & Lund, Andreas (2007). Undervisning som design. I Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (Red.), Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-226-6. s. 193–215.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Læring på tvers av kontekster. Utfordringer til etikkundervisningen i en IKT-tid. I Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (Red.), Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-226-6. s. 159–172.
 • Vestøl, Jon Magne; Leirvik, Oddbjørn Birger & Afdal, Geir (2007). Nettaktivitet og kunnskapsutvikling. En evaluering av nettbasert lesestøtte og studentrefleksjon på masternivå. I Myklebost, Gunnar & Skare, Olav (Red.), Om re-mediering av undervisning - og læring gjennom samarbeid. Norgesuniversitetet. ISSN 978-82-91308-45-6. s. 69–84.
 • Vestøl, Jon Magne (2006). I Ansiktets fravær? Etikkdidaktiske refleksjoner på terskelen til cyberspace. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 26(2), s. 166–178.
 • Hauge, Trond Eiliv; Skaar, Bjørn; Refseth, Yngve; Vestøl, Jon Magne & Hansen, Alf Sjuls (2006). Lærerrollen i prosjektarbeid: Kunnskapsutvikling gjennom bruk av en multimedial læringsressurs. Digital kompetanse. ISSN 0809-6724. 1(2), s. 108–125.
 • Vestøl, Jon Magne (2001). Fagdidaktikken og elevenes læreforutsetninger. I Elstad, Eyvind (Red.), Acta Didactica. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo. ISSN 82-90904-64-9. s. 205–223.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2010). Undervisningens nye sammenhænge. Klim. ISBN 9788779558458. 233 s.
 • Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-226-6. 250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Vestøl, Jon Magne (2022). Om det nye kjerneelementet Å kunne ta andres perspektiv. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 34(2), s. 26–34.
 • Vestøl, Jon Magne (2021). Refining the ethical eye and ethical voice – The possibilities and challenges of a fiction-based approach to ethics education - A response.
 • Vestøl, Jon Magne (2021). Insiders’ and outsiders’ perspectives. Aspects of perspective taking in data from a Norwegian secular multi faith RE context.
 • Vestøl, Jon Magne (2018). Secular life view and Religious Education. Data from interviews with young Norwegian participants in secular humanist confirmation.
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2017). Fostering professional digital competence (PDC) as transformative agency in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Mapping The Moral Education Part of Religious Education: A Review Study.
 • Vestøl, Jon Magne (2017). Fremragende lærerutdanning – hva er det?
 • Lund, Andreas; Jakhelln, Rachel Elise; Vestøl, Jon Magne & Hammerness, Karen (2016). University schools as an arena for transformation of teacher education: Research-based and student active approaches to professional development (Symposium).
 • Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (2016). Video based supervision as space for transformative agency in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). The Gospel According to Vygotsky? Critical reflections on the strengths and limitations of a sociocultural approach to Religious Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2016). Mutual understanding and respect as challenges in religious education.
 • Vestøl, Jon Magne (2015). Att tala trovärdigt om religion i klassrummet - Några religionsdidaktiska utmaningar. Religion & Livsfrågor. ISSN 0347-2159. 48(3), s. 8–10.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Rasmussen, Ingvill (2015). Double stimulation as a design principle: Transforming exams in teacher education.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Fagforståelse, legitimering og fagutvikling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 26(3), s. 39–40.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Perspektiver på etikkdidaktikk. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 26(2), s. 18–22.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Hva vil vi med RE-faget? Paneldebatt.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). Etikdidaktik i Norden och den vidare internationella forskningen.
 • Vestøl, Jon Magne (2014). On teaching what cannot be said. Reflections on the role of the unsayable in religious education.
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Geir Afdal: Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. s. 468–470.
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Fremragende utdanning - hva og hvordan?
 • Vestøl, Jon Magne & Jakhelln, Rachel (2013). Kvalitet i FoU-arbeid.
 • Vestøl, Jon Magne (2013). Textbook religion and pupils’ faith. A comparison of Christian faith as expressed in textbooks and among young church members.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Educational Designs in Textbooks. Textbook religion and pupils' religion.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Modeller i Religionsdidaktikken.
 • Vestøl, Jon Magne (2012). Textbooks and Students’ Interpretation of Religious Text.
 • Vestøl, Jon Magne (2011). Historie, språk og litteratur. Nye artikler våren 2011. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 5(1).
 • Vestøl, Jon Magne (2010). De første publiseringer i 2010: Muntlige ferdigheter i engelsk som fremmedspråk. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 1.
 • Flyum, Karl Henrik & Vestøl, Jon Magne (2010). Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 4(1).
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Verdibegreper mellom politikk og undervisningsvirkelighet.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Digitale ferdigheter i religions- og etikkfag.
 • Vestøl, Jon Magne (2009). Moral Education and the Role of Cultural Tools.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Nye læreplaner - nye kompetansekrav. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 20(1), s. 11–19.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Activity Perspectives in Teacher Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). Etisk samtale i klasserommet.
 • Vestøl, Jon Magne (2008). IKT i religions- og etikkundervisningen.
 • Lund, Andreas; Hauge, Trond Eiliv & Vestøl, Jon Magne (2007). Undervisning som utfordring. I Hauge, Trond Eiliv; Lund, Andreas & Vestøl, Jon Magne (Red.), Undervisning i endring: IKT, aktivitet, design. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-226-6. s. 13–61.
 • Lund, Andreas; Vestøl, Jon Magne & Hauge, Trond Eiliv (2007). IKT, aktivitet og design av undervisning.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). Læringsoppgaver og IKT.
 • Vestøl, Jon Magne (2007). KRL – kompetanser - vurdering.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). En utfordring for etikkundervisningen. Vårt land. ISSN 0805-5424. s. 20–20.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). Relations and Norms as Mediating Tools in Moral Education.
 • Vestøl, Jon Magne (2004). Språklige vertøy i religionsundervisningen. Undervisningspraksis i et sosiokulturelt overlys. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 16(1), s. 38–44.
 • Vestøl, Jon Magne (2003). Målrettet og allsidig bruk av internettressurser. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. ISSN 0802-8214. 15(3), s. 35–40.
 • Vestøl, Jon Magne (2003). Relational and Principled language as Moral Tools.
 • Vestøl, Jon Magne (2005). Relasjon og norm i etikkdidaktikken. Moralsk/etisk verktøybruk i spennet mellom elevtekster og fagdidaktiske framstillinger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO, Unipub AS.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:11 - Sist endret 24. aug. 2022 10:40