FoU-oppgaven

Fra og med høsten 2019 vil oppgaveteksten for FoU-oppgaven revideres noe. Denne versjonen er gjeldende til og med våren 2019. 

Eksamen del 2: FoU-oppgave (PPU3220, PPU3520D, PROF4045, PPU3620T)

FoU-oppgaven er en individuell eksamen som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk B med erfaringer fra praksis. Du skal utvikle en problemstilling, planlegge og gjennomføre en empirisk undersøkelse som kan gi deg økt innsikt i egen lærerpraksis. Resultatene fra den empiriske undersøkelsen skal analyseres og drøftes i lys av pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap, og du skal diskutere hvilke implikasjoner resultatene har for ditt videre arbeid med å utvikle din lærerprofesjonalitet.

Du velger selv hvilken side av din lærerpraksis som skal være tema for FoU-oppgaven, men problemstillingen må ha tilknytning til ett eller flere av punktene i det læringsutbyttet som er beskrevet i emnebeskrivelsen.

All informasjon fra praksis skal anonymiseres slik at det ikke er mulig å identifisere skole, lærere, elever og medstudenter. Det er ikke anledning til å innhente video-, bilde- eller lyddata i det empiriske arbeidet som ligger til grunn for FoU-oppgaven. Empiri og resultater fra FoU-arbeidet skal ikke offentliggjøres eller brukes i andre sammenhenger enn eksamensbesvarelsen.

Formelle krav

Eksamensbesvarelsen skal ha et omfang på 3000–4000 ord (ikke medregnet forside, litteraturliste og vedlegg). Bruk APA-normen for referanser og litteraturliste.

Besvarelsen skal inneholde følgende komponenter:

  • Forside med kandidatnummer, emnekode og emnenavn, aktuelt semester og antall ord i oppgaven
  • Presentasjon og aktualisering av problemstillingen
  • Teoretisk bakgrunn
  • Metode og praktisk gjennomføring av undersøkelsen
  • Resultater
  • Drøfting av hvilke implikasjoner resultatene har for ditt videre arbeid med å utvikle lærerprofesjonalitet
  • Litteraturliste i APA-normen

Eventuelle vedlegg: Innsamlingsverktøy som er brukt i den empiriske undersøkelsen (spørreskjema, observasjonsskjema, intervjuguide o.l.), legges ved. Innsamlet materiale (elevtekster, utfylte spørreskjemaer o.l.) skal normalt ikke legges ved, men kan tas med om nødvendig.

Ettfagsstudenter skal også legge ved liste over selvvalgt tilleggslitteratur. Tilleggslitteraturen må være godkjent av faglærer.

Veiledningsprosessen og delinnleveringer

Obligatorisk veiledning av problemstilling og metodisk plan

Du skal levere inn et forslag til problemstilling, et utkast til en plan for hvordan undersøkelsen skal gjennomføres, og dine tanker om hvordan undersøkelsen vil bidra til å utvikle din lærerprofesjonalitet. Teksten skal være på 300–500 ord og leveres og veiledes i læringsplattformen. Denne innleveringen er obligatorisk.

Frist:
PPU3220, PPU3520D, PROF4045: Innen fredag kl. 16.00 i andre praksisuke

PPU3620T (PPUTFN): Innen torsdag 15. februar kl. 23.59 på ITL.

Frivillig veiledningsseminar

Etter praksis arrangeres det et veiledningsseminar der du får presentere det arbeidet du har gjort så langt, og diskutere dette med medstudenter og faglærer. To dager før seminaret leverer du en tekst der du presenterer din (eventuelt reviderte) problemstilling og tre spørsmål du ønsker å diskutere. Teksten skal ikke overstige 300 ord og leveres i læringsplattformen. Veiledningsseminaret er et frivillig tilbud. Informasjon om tid, sted og påmelding blir gitt i læringsplattformen.

PPU3620T (PPUTFN): Det blir satt opp tid til å arbeide med FoU-oppgaven i uke 8 med mulighet for veildning.  I tillegg tilbys det frivillig veiledning på utkast i uke 15. 

Eksamensinnlevering

Besvarelsen leveres i eksamensløsningen Inspera. Se informasjon om eksamen i Inspera på semestersiden. Merk at besvarelsen skal leveres som ett dokument, da det ikke er mulig å laste opp vedlegg til besvarelsen i Inspera. Se innleveringsfrist for FoU-oppgaven under «Eksamen: tid og sted» på semestersiden.

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk gi karakteren «F - Ikke bestått», selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og formidlingsevne.

Karakter/
UiO-beskrivelse

Problemformulering og stofftilfang

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Kandidaten presenterer en klar og avgrenset problemstilling som er svært relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Det anvendes metode(r) og empiri som er velegnet for å belyse problemstillingen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er svært relevant for problemstillingen, og kandidaten viser en fremragende kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Kandidaten argumenterer svært klart og selvstendig og underbygger med henvisning til pensumlitteratur. Kandidaten evner på en svært god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og empiri.

Språket er svært presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert. Krav til innhold og formalia er oppfylt.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten utvikler en klar og avgrenset problemstilling som er svært relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Det anvendes metode(r) og empiri som er velegnet for å belyse problemstillingen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er meget relevant for problemstillingen, og kandidaten viser meget god kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til pensumlitteratur. Kandidaten evner på en god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og empiri.

Språket er presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert. Krav til innhold og formalia er oppfylt.

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Kandidaten utvikler en problemstilling som er relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Det anvendes metode(r) og empiri som er egnet for å belyse problemstillingen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori er relevant for problemstillingen, og kjennskapet til og forståelsen av pensumlitteraturen er preget av en bredde og dybde uten klare mangler.

Kandidaten argumenterer til dels selvstendig. Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og diskuterer teori og empiri, med noe nyansering og kritisk refleksjon.

Språket er godt og selvstendig. Teksten er strukturert. Krav til innhold og formalia er oppfylt.

D

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten utvikler en problemstilling som er relevant for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Det anvendes metode(r) og empiri som til en viss grad er egnet for å belyse problemstillingen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har noe relevans for problemstillingen, men kjennskapen til og forståelsen av pensumlitteraturen er noe mangelfull.

Besvarelsen preges av argumenter som kan fremstå som meningsytringer.
Kandidaten evner bare i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk.
Teori og empiri presenteres og diskuteres på en lite nyansert og kritisk måte.

Språket er nokså godt, men lite selvstendig og preget av mangel av faguttrykk.Teksten har en viss struktur. Krav til innhold og formalia er i rimelig grad oppfylt.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten utvikler en problemstilling som har noe relevans for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Det anvendes metode(r) og empiri som til en viss grad er egnet for å belyse problemstillingen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har noe relevans for problemstillingen, men kjennskapen til og forståelsen av pensumlitteraturen er mangelfull.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som i stor grad fremstår som meningsytringer.
Kandidaten evner bare i liten grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og empiri presenteres og diskuteres på en lite nyansert og kritisk måte.

Framstillingen er forståelig, men språket er til dels uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende. Teksten har svak struktur. Krav til innhold og formalia er i noen grad oppfylt.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten utvikler en problemstilling som har liten eller ingen relevans for det læringsutbyttet som er angitt i emnebeskrivelsen. Det anvendes metode(r) og empiri som i liten grad er egnet for å belyse problemstillingen. Tilfanget av pedagogisk og fagdidaktisk teori har liten relevans for problemstillingen, kjennskapen til og forståelsen av pensumlitteraturen er svært mangelfull.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer. Kandidaten ser i liten eller ingen grad sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og empiri blir i liten eller ingen grad diskutert.

Framstillingen er forståelig, men språket er uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende. Teksten er ustrukturert struktur. Krav til innhold og formalia er i liten eller ingen grad oppfylt.

 

Publisert 24. mars 2017 15:26 - Sist endret 11. apr. 2019 09:17