48-timers hjemmeeksamen

Eksamen del 3: 48-timers hjemmeeksamen (PPU3220, PPU3520D, PROF4045, PPU3620T)

Hjemmeeksamen er en individuell eksamen som integrerer pedagogikk og fagdidaktikk A. I hjemmeeksamen skal du vise evne til å analysere og drøfte en profesjonsfaglig problemstilling i lys av pedagogisk og fagdidaktisk teori.

Formelle krav

  • Forside med kandidatnummer, emnekode og -navn, aktuelt semester og antall ord
  • Omfang: 2500–3000 ord (ikke medregnet forside og litteraturliste)
  • Bruk APA-normen for referanser og litteraturliste

Eksamen og innlevering

Besvarelsen leveres i eksamensløsningen Inspera. Se informasjon om eksamen i Inspera på semestersiden. Merk at besvarelsen skal leveres som ett dokument, da det ikke er mulig å laste opp vedlegg til besvarelsen i Inspera.

Vurdering

Eksamen vurderes med karakter A–F.

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene gir en typebeskrivelse av besvarelser på de ulike nivåene. Besvarelser vil i praksis ofte ha innslag av ulike nivåer, og vurderingen vil måtte baseres på en ikke ubetydelig grad av skjønn. Eksempelvis vil en total mangel på fagkunnskap i pedagogikk og/eller fagdidaktikk gi karakteren «F - Ikke bestått», selv om kandidaten dokumenterer en betydelig refleksjons- og formidlingsevne.

Karakter/
UiO-beskrivelse

Stofftilfang

Vurderingsevne og selvstendighet

Språk, struktur og formalia

A

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Kandidaten svarer på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Diskusjonen av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser fremragende kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Kandidaten argumenterer svært klart og selvstendig og underbygger med henvisning til pensumlitteratur. Kandidaten evner tydelig å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og eventuelle praksiseksempler

Språket er svært presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert. Formalia er oppfylt.

B

Meget god

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten svarer på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Diskusjonen av pedagogisk og fagdidaktisk teori viser meget god kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Kandidaten argumenterer klart og selvstendig og underbygger med henvisning til pensumlitteratur. Kandidaten evner på en god måte å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk og har en nyansert og kritisk diskusjon av teori og eventuelle praksiseksempler.

Språket er presist og selvstendig. Teksten er godt strukturert. Formalia er oppfylt

C

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

Kandidaten svarer på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Diskusjonen av pedagogisk og fagdidaktisk teori er god og kjennskapen til og forståelsen av pensumlitteraturen er preget av en bredde og dybde uten klare mangler.

Kandidaten argumenterer til dels selvstendig. Kandidaten evner å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og eventuelle praksiseksempler brukes bekreftende, med tilløp til nyansering og kritisk diskusjon.

Språket er godt og selvstendig. Teksten er strukturert. Formalia er oppfylt.

D

Brukbar

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten svarer i noen grad på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Diskusjonen av pedagogisk og fagdidaktisk teori har en viss relevans. Kandidaten viser ujevn kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen

Besvarelsen preges av argumenter som kan fremstå som meningsytringer.
Kandidaten evner bare i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og eventuelle praksiserfaringer presenteres og diskuteres på en lite nyansert og kritisk måte.

Språket er nokså godt, men lite selvstendig og preget av mangel av faguttrykk. Teksten har en viss struktur. Formalia er i rimelig grad oppfylt.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimums-kravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

 

Kandidaten svarer i noen grad på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Diskusjonen av pedagogisk og fagdidaktisk teori har noe relevans, men kan til tider være noe perifert og tilfeldig. Kandidaten viser ujevn og mangelfull kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer.
Kandidaten evner bare i noen grad å se sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og eventuelle praksiserfaringer presenteres og diskuteres på en lite nyansert og kritisk måte.

Framstillingen er forståelig, men språket er til dels uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende. Teksten har svak struktur. Formalia er i noen grad oppfylt.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimums-kravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.

Kandidaten svarer i liten grad på spørsmålet i oppgaveformuleringen. Diskusjonen av pedagogisk og fagdidaktisk teori er fraværende eller rent tilfeldig, og viser klart mangelfull eller helt sviktende kjennskap til og forståelse av pensumlitteraturen.

Besvarelsen preges av usammenhengende argumenter som fremstår som meningsytringer. Kandidaten ser i liten eller ingen grad sammenhenger mellom pedagogikk og fagdidaktikk. Teori og eventuelle praksiserfaringer blir i liten eller ingen grad diskutert.

Framstillingen er forståelig, men språket er uklart og/eller forvirrende. Mangel på faguttrykk er framtredende. Teksten er ustrukturert. Formalia er i liten eller ingen grad oppfylt.

Publisert 24. mars 2017 15:26 - Sist endret 23. nov. 2020 20:05