Hvorfor jobber vi med VIST?

Læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring i skolen. Nyere forskning har vist at lærerens repertoar av undervisningspraksiser kan være viktigere for elevens læring enn både klassestørrelse, lærerens utdanningsbakgrunn og antall års erfaring, klasseromsmiljøet og elevens sosioøkonomiske bakgrunn.

Støttestrukturer, også kalt "scaffolding", har stor betydning for elevenes læring. Her fra temaforelesning under samlig i VISTs fagnettverk. F.v. Line og Marte Blikstad-Balas (foto: A.R. Aamodt/ ILS).

Støttestrukturer, også kalt "scaffolding", har stor betydning for elevenes læring. Her fra temaforelesning under samlig i VISTs fagnettverk. F.v. Line Andreassen og Marte Blikstad-Balas (foto: A.R. Aamodt/ ILS).

VIST springer ut av det pågående forskningsprosjektet Linking Instruction and Student Achievement (LISA), en omfattende klasseromsstudie ledet av Kirsti Klette og finansiert av Norges Forskningsråd. I LISA har forskerne studert undervisningskvaliteten på 49 ulike skoler i Norge på åttende trinn, i fagene matematikk og norsk.

Et av hovedfunnene i LISA når det gjelder undervisningskvalitet i norske ungdomsskoler, er at det største forbedringspotensialet til lærerne i både norsk og matematikk er knyttet til såkalte "støttestrukturer" i undervisningen. Mens de jevnt over er gode på en rekke punkter, finner LISA-studien likevel at lærere på tvers av skoler skårer lavt på bruken av støttestrukturer. Forskerne er særlig opptatt av bruk av

  • modellering - når læreren viser hvordan elevene kan løse ulike oppgaver og guider elevenes arbeid i faget
  • strategiundervisning - når læreren forklarer hvordan man kan anvende en bestemt strategi, metode eller fremgangsmåte i faget
  • læringsfremmende tilbakemeldinger - når læreren gir eleven konkrete tilbakemeldinger som sier noe om kvaliteten på  det eleven har gjort og kommer med forbedringsforslag

Dette er tre elementer ved undervisning som en rekke studier viser er avgjørende for elevers læring, og som LISA-studien viser at det er grunn til å jobbe målrettet med.

I VIST er derfor målet å videreutvikle lærneres bruk av disse støttestrukturene, gjennom analyse av det som skjer i klasserommet og nært samarbeid med lærerne som deltar.

Publisert 8. aug. 2018 11:33 - Sist endret 8. aug. 2018 11:33