Digitale læremidler og tidlig algebralæring

Det er bredt dokumentert at algebra er et utfordrende emneområde i matematikk for mange elever. Visualisering gjennom spill kan fungere, men noen spilltyper fungerer bedre enn andre.

colourbox.no

Matematikklæring avhengig av delkompetanser

Anders Kluge ved Institutt for Pedagogikk (IPED), Jan Arild Dolonen fra Seksjon for Forsknings- og Formidlingsstøtte (FFS) og Margrethe Naalsund ved NMBU har fulgt en femteklasse gjennom tre uker med algebraundervisning der man har sett på hvordan klassen jobber med matematisk kompetanse, forstått som begrepsforståelse, prosedyreferdigheter, anvendelse, resonnement og engasjement. God læring i matematikk er i følge Kluge avhengig av at disse fem delkompetansene utvikles i et tett samspill.

Ulike strategier for ulike algebraspill

Elevene fikk bruke to PC baserte algebraspill i deler av undervisningen.

Spillet "Symbolenes verden" fra Salaby, Gyldendal. Foto: Jan Dolonen, FFS

Spillet som kom best ut var det norskutviklede "Symbolenes verden" Spillet åpner opp for flere løsningsstrategier. Ved å se, diskutere og operere med ulike framgangsmåter er det mulig for elevene å se sammenhenger mellom fenomener og operasjoner, og det gir en dypere forståelse av fagstoffet.

- Vi har særlig vært opptatt av å se hvordan ulike visuelle representasjoner legger til rette for en dypere og mer helhetlig forståelse av algebra på femtetrinn, sier Jan Arild Dolonen ved FFS.

Analysene viser at spillene skapte veldig ulike spill strategier hos elevene, som igjen ga grunnlag for ulike læringsprosesser.

To elever spiller "Bike Racing Math Algebra" fra Math Nook. Foto: Jan Dolonen, FFS

Det andre spillet var det amerikanske "Bike Racing Math Algebra Game". I dette spillet skal elevene finne verdien av én eller flere ukjente i en likning. Elevene får fire svaralternativer. Velger de riktig verdi, går motorsykkelen raskere, velger de feil, går motorsykkelen saktere. Målet er å komme først over målstreken og vinne løpet.

I de oppgavetypene elevene behersket var det lite prøving og feiling. Elevene regnet  faktisk ut oppgavene. Problemene kom når oppgaven ble for vanskelige. Da begynte de bare å gjette på et av de fire svaralternativene.

- Vi mener å se at spill med vekt på hurtighet og med en historie som er mindre relevant for temaet, ikke bidrar til å øve et bredt spekter av matematiske kompetanser. I "Symbolenes verden" får elevene bedre mulighet til å verbalisere og resonnere, og får dermed større konseptuelt læringsutbytte.

Gjør algebraen mer meningsfull

Mange elever opplever den formelle algebraen som meningsløs manipulasjon av symboler løsrevet fra virkeligheten. Aktivitetene som er observert og beskrevet i prosjektet, kan på generell basis bidra til å gjøre overgangen til symbolmanipulasjoner senere i skoleløpet enklere og gjøre dem mer meningsfulle.

Publisert 8. jan. 2016 14:19 - Sist endret 9. mai 2016 14:21