Fagplaner og fagdidaktikk

Tittelen gjenspeiler prosjektets to hovedperspektiver: 1) Skolefag, slik de blir presenter og beskrevet i læreplaner for fag (fagplaner). Dette blir sett i både et historisk og et samtidig perspektiv. 2) Et kritisk perspektiv på fagdidaktikken.

Om prosjektet

Foreløpig har jeg rettet oppmerksomheten mot tre skolefag/undervisningsemner: Norsk/litteraturundervisning, musikk og samfunnskunnskap. Jeg har blant annet sett på hvordan disse tre fagene/emnene er blitt presentert i norske lære-planer for folkeskolen/grunnskolen fra N39 til LK06. Samtidig har jeg sett på hvordan fagdidaktikken for disse tre emnene er blitt behandlet i planer for lærerutdanningen fra 1980-planen (der fagdidaktikken ble introdusert) og til rammeplanen av 2003. Jeg har også sett på hvordan lærebøker i fagdidaktikk, skrevet mot L97, forholder seg til faget og til fagdidaktikken. For øyeblikket holder jeg på med en analyse av hvordan litteraturdidaktikere i lærebøker forholder seg til retningslinjer og anbefalinger for litteraturundervisning i LK06. Prosjektet kan bli utvidet til å gjelde også andre fag.

Prosjektet er sprunget ut av to tidligere prosjekter: 1) Det såkalte ARK-prosjektet (se ovenfor), der de samme tre fagene/emnene inngikk i mine analyser av lære- og fagplaner (Engelsen, 2008). 2) Didaktikk mot år 2000 – en beskrivelse av didaktikkstudiets utvikling ved PFI i tidsrommet ca. 1970 – ca. 2000. (To hovedrapporter ble publisert i instituttets såkalte ”gulserie” i 2000.)

Resultater

Forskningsprosjektet er pågående. Hittil har det resultert i tre artikler i Norsk Pedagogisk Tidsskrift (2005: En fagdidaktikk for dagens og morgendagens skole? 2006: Samme sak : Fagdidaktikk i lærerutdanningen og fagdidaktikk som akademisk disiplin? 2010: Lærer – kjenn ditt læreplanfag). Hvis alt går som planlagt, skal to artikler inngå i en artikkelsamling redigert av Erling Lars Dale og Britt Ulstrup Engelsen (artiklenes titler: 1) Fagpresentasjoner i læreplaner fra N39 til LK06. 2) Fagdidaktiske presentasjoner av skole-fag). Artikkelsamlingen er planlagt publisert i 2011. For øyeblikket arbeides det med en artikkel om hvordan ulike norsk-/litteraturdidaktikere tolker/ oppfatter retningslinjer og anbefalinger for litteraturundervisning i LK06.

Samarbeid

Indirekte samarbeid gjennom deltakelse i ARK-prosjektet og forskergruppen CLEG.

Forskningsart

Grunnforskning

Publisert 22. sep. 2010 12:46 - Sist endret 1. mars 2011 10:49