English version of this page

Språksterk 1–6

Hvordan kan barnehager i flerspråklige områder bli enda bedre til å støtte barns språkutvikling? Det skal vi forsøke å finne ut av i kompetanse- og samarbeidsprosjektet Språksterk 1–6.

Barnehagegutt og ansatt rundt et bord. Foto.

Illustrasjonsbilde: Shane Colvin/UiO

Om prosjektet

Prosjektets første formål er å videreutvikle, gjennomføre og evaluere effektene av et pedagogisk opplegg for barnehagebarn i alderen 1 til 6 år. Denne såkalte Språksterk-modellen består av tre deler:

  • Praksisbasert profesjonsutvikling for ansatte i barnehagene
  • Forslag til aktiviteter og arbeidsmåter for å styrke barns deltakelse, lek og utforskning i barnehagen
  • Barnehage-hjem-samarbeid for å støtte barns språklæring

Barnehagene som deltar i prosjektet vil bli tilfeldig fordelt i en av to grupper: Den ene gruppa skal gjennomføre alle delene av Språksterk-modellen over en periode på to år. Den andre gruppa  vil få tilbud om å prøve ut deler av det pedagogiske opplegget innenfor den samme tidsperioden. Vi kommer til å evaluere effektene av Språksterk-modellen ved å studere kvaliteter i voksen-barn-samspill og barnas språklæring. Videre ønsker vi å undersøke vilkårene for endring og utvikling, blant annet sett fra de ansattes og foreldrenes  perspektiv.

Prosjektets andre formål er å styrke kapasiteten i barnehagesektoren og i pedagogisk-psykologisk tjeneste til å støtte flerspråklige barn og familier. Vi håper å oppnå dette gjennom et allerede godt etablert partnerskap mellom forskerne, pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnehageeierne i de deltakende bydelene. Videre involverer vi ulike brukergrupper, som foreldre og ansatte, som skal bidra i utviklingen, gjennomføringen og evalueringen av prosjektet. Etter en utprøvingsfase på to år, ønsker vi å studere i hvilken grad Språksterk-modellen videreføres og hvorvidt potensielle umiddelbare effekter på barns språklæring vedvarer over tid.

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for pedagogikk og Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, samt barnehageeiere i fem bydeler og pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste i Oslo kommune. I tillegg skal internasjonale forskere bidra.

Finansiering

Språksterk 1–6 er finansiert for en periode på fire år av Norges forskningsråd (fra og med april 2021) og Områdesatsingene i Oslo – delprogram oppvekst og utdanning.

Publisert 12. feb. 2021 16:25 - Sist endret 23. sep. 2022 14:34