Studerer elevsamtalen

Forskergruppen ”Læring, mestring og livskvalitet for barn i risiko” gjennomfører for tiden en meget omfattende surveyundersøkelse som en del av et prosjekt om ”Elevsamtalen”.

Illustrasjonsfoto: Gyldendal

 

Formelle elevsamtaler har lenge vært obligatoriske i videregående skole og er fra 2009 også obligatoriske i hele grunnskolen. Gode elevsamtaler kan være viktige i forhold til å fremme barn og ungdoms utvikling, læringslyst og selvtillit, i tillegg til å gi en plattform for lærere til å bli såpass kjent med sine elever at de bedre kan tilpasse deres opplæring.

Kartlegge erfaringer

Undersøkelsen vil kartlegge elevenes og lærernes erfaringer med formelle elevsamtaler og de spontane uformelle samtaler. Alle elevene og deres kontaktlærer  fyller ut et omfattende spørreskjema om: Hvor ofte det forekommer formelle samtaler og hvor utbredt er spontane samtaler; Hvilke temaer tas opp og hvordan vurderes nytten og kvaliteten av samtalene. I disse dager avsluttes datainnsamlingen. Forskergruppen vil ha innhentet ca 6000 elevskjemaer og rundt 500 lærerskjemaer. I alt 25 skoler (13 ungdomsskoler og 12 videregående skoler) i de fire fylkene rundt Oslo (Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus) deltar. Utvalget er stratifisert på by og land (tettsted), små og store skoler og for de videregående med ulike studieprogram.

Elevsamtalens verdi

Forskergruppen er spesielt opptatt av barn og unge i risiko. Derfor har vi også lagt inn spørsmål om eventuelle eksternaliserte og internaliserte vansker som kan forstyrre læreprosessen. Fra en pilotundersøkelse vet vi at unge med slike vansker opplever mindre nytte og dårligere kvalitet av samtalene innen de ungdomskolene som deltok (se artikkel i Spesialpedagogikks jubileumsnummer (Sørensen, Theie, Lassen, Breilid, 2011, nr. 1, s.74-85). Om dette er noe som gjelder for både videregående skoler og flere ungdomskoler, vil nå kunne vurderes. I tillegg vil vi kunne kontrastere elevenes og kontaktlærernes opplevelser, ungdomsskole vs. videregående skole, studieforberedende vs. yrkesfaglige program, by og land, små skoler mot store skoler osv. Ikke minst vil man få elevens vurderinger om nytteverdi av samtalene og hva som gjør at de oppleves som kvalitativt gode. Resultatene av undersøkelsen vil forhåpentlig gi et grunnlag for både veiledning av studenter, nyutdannede og erfarne lærere ift gode måter å anvende elevsamtalene til barn og ungdoms beste.

 

Publisert 19. mai 2011 14:42 - Sist endret 7. mars 2014 07:29