Forsker på uro i skolen

Uro i skolen er en av de mest utbredte pedagogiske problemene vi har i dagens skole.  Hvilken type uro snakker vi om og hvordan kommer denne uroen til uttrykk? Hvilke sammenhenger inngår den i og er uro nødvendigvis forstyrrende for læring?

Professor Liv Duesund og studenter fra Institutt for spesialpedagogikk i møte med lærere fra Rosa Park Primary School i Berkeley. Foto: Shane Colvin

Disse spørsmålene undersøkes i forskningsprosjektet Uro i skolen. Prosjektet er en komparativ studie mellom skoler i Berkeley og Oslo. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo og Scool of Education og Department of Sociology, University of California, Berkeley.

Forskerne i prosjektet er opptatt av å studere situasjoner hvor uro forekommer, som f.eks bruk av IKT, i interaksjonen mellom lærer og elev, i interaksjonen mellom elev og elev og knyttet til fag det undervises i. Forskerne er interessert i spørsmål om og eventuelt på hvilken måte  ulike situasjoner med uro varierer i Norge og USA. Et sentralt spørsmål er hvordan lærere og elever benytter ulike strategier for å håndtere uro i skolen i de to landene.

En pilotstudie med kvalitative observasjonstudier og intervju med lærere gjennomføres i 2011 og våren 2012. Hovedundersøkelsen finner sted våren og høsten 2013.
Her vil det i tillegg til kvalitative observasjonstudier og intervju, gjennomføres en surveyundersøkelse i begge land.

Studentdeltakelse

Studenter fra bachelorstudiet i spesialpedagogikk har mulighet til å studere i Berkeley i løpet av det andre året av studiet. I 2010 deltok noen av disse studentene i forskningsprosjektet Uro i skolen. Med utgangspunkt i de skolene studentene har praksis i, både i Oslo og i Berkeley-området, gjennomfører studentene observasjoner for å identifisere ulike kategorier av uro. Masterstudenter fra fordypningen Psykososiale vansker deltar også i forskningsprosjektet. De har mulighet til å skrive masteroppgave forankret i problemstillinger i prosjektet. Til nå har ni masterstudenter levert. Åtte fra disse er skrevet med grunnlag i data fra Berkeley og en med grunnlag i data fra Oslo.

Videoen nedenfor gir et innblikk i studietilbudet ved University of California, Berkeley USA.

 

 

 

Publisert 21. okt. 2011 09:04 - Sist endret 9. jan. 2015 08:30