Læreplaner uten retningslinjer for tidlig innsats

Forebygging av lærevansker bør starte tidlig. Men i skolenes læreplaner er tidlig innsats hverken tydelig omtalt eller konkretisert.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Forskjeller i læringsutbytte begynner i tidlig alder. For å forebygge problemer senere i skoleløpet er det viktig med tidlig innsats allerede fra førskolealder. Forskning har for eksempel påvist at det er en klar sammenheng mellom tidlig språkstimulering og læring i skolen.

Fra politisk hold er det også et viktig utdanningspolitisk mål at tidlig innsats skal skape bedre muligheter for læring for alle elever, slik at de kan ta aktivt del i samfunns- og arbeidsliv etter endt skolegang.

Studie av intensjoner for tidlig innsats

Forskere ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) og Høgskolen i Vestfold (HiVe) har nå undersøkt hvilke intensjoner for tidlig innsats som kommer til uttrykk i sentrale utdanningspolitiske dokumenter fra 1970-tallet og frem til i dag.

Hovedfunnet i studien er at tidlig innsats ikke er tydelig omtalt eller konkretisert i de nasjonale læreplanene. Professorene Sven Nilsen (ISP) og Halvor Bjørnsrud (ISP og HiVe), som står bak undersøkelsen, mener dette er betenkelig – for læreplanene er dokumentene skolene og lærerne styrer etter.

– Dette innebærer at tidlig innsats ikke gjøres forpliktende på en tydelig måte. Når også omtalen av spesialundervisning har blitt stadig mer svekket i de nasjonale læreplanene, har det bidratt til at vektleggingen av tidlig oppdaging og inngripen overfor vansker og barrierer for læring er svekket, sier professorene.

Grunn til bekymring

Ettersom Norge også har blitt kritisert av OECD for å mangle en strategi for oppfølging av elever som har problemer i læringsutviklingen, mener de at dette gir grunn til bekymring

– Norsk skole synes å ha vært for preget av en tendens til å vente og se i stedet for å gripe raskt inn. Det kan for eksempel gi seg utslag i at noen lærere ved slutten av småskoletrinnet vil avvente elevenes” modning” hvis de henger etter i leseutviklingen, sier Nilsen og Bjørnsrud.

Etterlyser tydeligere styringssignaler

Nilsen og Bjørnsrud mener at de nasjonale skolemyndighetene nå må sørge for at styringssignalene tydeliggjøres.

– Den nasjonale læreplanen må klart markere en allsidig tidlig innsats som viktig for læring, avslutter de.

 

Av Camilla Rake
Publisert 3. juli 2013 09:29 - Sist endret 23. aug. 2021 09:47