Ny modell for forskningsetisk refleksjon

Kan forskningsetiske modeller fra biovitenskap være til inspirasjon  i utdanningsvitenskap. – Ja, helt klart mener professor Reidun Tangen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Utdanningsvitenskapenes etiske landskap er komplekst. Som forsker støter en stadig på vanskelige avveininger der hensynet til sårbare grupper må balanseres mot krav til forskningens kvalitet og relevans.

Derfor kan det være nyttig med et rammeverk for systematisk å  identifisere og adressere problemstillingene som kan oppstå i konkrete forsknings-prosjekter, mener Tangen.

Professoren, som har jobbet med forskningsetiske problemstillinger i store deler av sin forskningskarriere, har nå utformet et slikt rammeverk, med inspirasjon fra bioetikk. Rammeverket, utformet som en matrisemodell, er nå publisert i Scandinavian Journal of Educational Research.

Støtte i forskningsprosessen

Rammeverket er utformet som en matrisemodell for forskningsetisk dialog og refleksjon. Modellen tar for seg de ulike stadiene i et forskningsprosjekt og de ulike hensynene en forsker må ta – hensynet til berørte personer og grupper, til forskningens kvalitetskriterier, til samfunnsmessig relevans og til forskningens kritiske potensial.

Reidun Tangen. Foto: UiO

– En slik matrisemodell for forskningsetikk kan bidra til å identifisere etiske problemstillinger, og den kan stimulere til refleksjon, diskusjon og velfunderte beslutninger i konkrete forskningsprosjekter. Ikke minst kan modellen fungere som et utgangspunkt  der det er viktig for kunnskapsutviklingen  å lytte til dem som kanskje er mest berørt av utdannings-vitenskapelig forskning – barn og unge, sier professoren.

Ingen fasitsvar

Hun understreker at en slik modell ikke kanl gi noe fasit svar på konkrete etiske dilemmaer.

– Ett av mange problemområder gjelder selve forskerrollen. Hva skal for eksempel  forskeren gjøre dersom deltakere i et forskningsintervju  ber om  støtte og råd? Det vil aldri en forskingsetisk modell eller lærebok gi svar på. Hver enkelt forsker/forskergruppe må gjennom hele forskningsprosessen ta egne, uavhengige etiske beslutninger. I denne prosessen kan et etisk rammeverk være til hjelp.

 

Referanse: Tangen, Reidun (2013). Balancing Ethics and Quality in Educational Research - the Ethical Matrix Method. Scandinavian Journal of Educational Research.

Av Camilla Rake
Publisert 22. aug. 2013 14:16 - Sist endret 7. mars 2014 07:29