− Vi må ha et system som gjør at også de som ikke har foreldre som roper, får god og tilpasset hjelp, sier barneombudet

God spesialundervisning og tilrettelegging skal sikre grunnleggende menneskerettigheter, presiserte Barneombudet i sin tale under åpningen av Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). – Vi må ha systemer som gjør at barn blir sett tidlig og får et spesialpedagogisk tilbud av god kvalitet, uten at mor eller far trenger å ringe rektor.

Skjerm på bærbar datamaskin som strømmer barneombud Inga Bejer Engh på talestolen.

Barneombud Inga Bejer Engh under åpningen av SpedAims. Foto: Shane Colvin / UiO

Fem universiteter sammen i nytt forskningssenter

Fredag 1. oktober deltok blant annet kunnskaps- og integreringsministeren og barneombudet på åpningen av det nye Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) i Helga Engs hus på Blindern.

SpedAims har et budsjett på over 100 millioner kroner over fem år og er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder og Nord Universitet. Direktør for senteret er Monica Melby-Lervåg og visedirektør er Øistein Anmarkrud, begge professorer ved Institutt for spesialpedagogikk ved UiO.

De fem samarbeidspartnerne skal gjennom senteret heve kvaliteten på den spesialpedagogiske forskningen i Norge, og levere forskningsbasert kunnskap som kan gi barn og unge med særskilte behov en bedre mulighet til læring og trivsel i skole og i barnehage.

Alle barn skal få den støtten de trenger uansett hvor de bor

− Dette er en viktig milepæl både for forskningen på feltet og for å utvikle praksis på best mulig måte.

Det sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby i sin tale under den offisielle åpningen av SpedAims forrige uke.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på talerstolen.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby taler under åpningen av SpedAims. Foto: Shane Colvin / UiO

− Selv om alle barn ifølge loven har rett på et inkluderende og likeverdig pedagogisk tilbud, så greier vi ikke i praksis alltid å få det til. Vi har for lite kunnskap i dag om hva det er som kjennetegner de skolene og de barnehagene som lykkes med å få til en inkluderende praksis, sa statsråden.

De senere årene har det altså vært rettet et kritisk søkelys på kvaliteten i dagens spesialpedagogiske forskning og praksis, og i sin tale poengterte Melby at regjeringen har tatt behovet for en mer systematisk og kunnskapsbasert tilnærming på alvor:

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.
Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby følger med på åpningen av SpedAims. Foto: Shane Colvin / UiO

− Jeg tror det er veldig mange som sitter med erfaringer om ting som har lyktes og ting som har fungert. Men dette trenger vi å samle og systematisere i enda større grad enn det vi har greid fram til nå.

Og dette er også bakgrunnen for at regjeringen og Kunnskapsdepartementet tok initiativ til opprettelsen av SpedAims.

− Men det er viktig at dette ikke bare skal være en styrkning av forskningsfeltet, men at vi også i enda større grad enn i dag skal greie å nå ut til praksisfeltet, slik at vi får grunnlag for en bedre og mer enhetlig praksis og et bedre støttesystem uavhengig av hvor du bor.

Et godt spesialpedagogisk støttesystem kan bety at Olav får et fagbrev istedenfor å droppe ut

Også SpedAims-direktør Monica Melby-Lervåg er opptatt av at kunnskapen de kommer fram til i senteret skal komme barna til gode i praksis.

− Målet vårt er å bidra til å skape et spesialpedagogisk støttesystem hvor innholdet er forskningsbasert og godt implementert, som bygger på inkludering, mangfold og mestring, og som ser potensialet til den enkelte, slik at de kan realisere sine muligheter i utdanningssystemet. Det kan kanskje være forskjellen mellom det å for eksempel få et fagbrev og det å droppe ut, understreker Melby-Lervåg.

Og måten senteret skal nå dette målet på er å besvare fire helt sentrale spørsmål forklarer visedirektør Øistein Anmarkrud:

− For å kunne hjelpe de barna og ungdommene som har særskilte behov må vi først finne ut hvem som har behov for spesialundervisning, når de bør få det, hva denne bør inneholde og hvordan det skal gjennomføres.

Monica Melby-Lervåg på talerstolen
Vårt mål er at senteret skal være ledende på forskning om spesialpedagogikk og inkludering, sa SpedAims-direktør Monica Melby-Lervåg på den offisielle åpningen av senteret. Foto: Shane Colvin / UiO

− Mestring på skolen er utrolig viktig for hvordan du klarer deg videre i livet

Et tydelig engasjert barneombud, Inga Bejer Engh, la i sin tale vekt på at retten til utdanning er en grunnleggende menneskerett.

Barneombud Inga Bejer Engh
− Vi har langt på vei, og får det nå med ny opplæringslov, et godt lovverk. Men det er bare sånn at når det gjelder velferdstjenester til barn, så er det veldig langt mellom det å ha rett og det å få rett, sa barneombud Inga Bejer Engh. Foto: Shane Colvin / UiO

− Det er en av de viktigste menneskerettighetene vi har, men det handler ikke bare om tilgang til utdanning. Det handler også om å utvikle barnets personlighet, talenter, psykiske og fysiske evner så langt det er mulig, ifølge FNs barnekonvensjon. For å nå dette målet sier FN at utdanningen må innrettes på en måte som gir alle barn mulighet til å lære uavhengig av det utgangspunktet de har for læring. FN legger også stor vekt på at hjelpen må være inkluderende, det må skje sammen med andre som barnet ønsker å være sammen med, sa barneombudet.

I likhet ned kunnskapsministeren trakk hun også frem viktigheten av å nå ut med kunnskapen til praksisfeltet:

− Mestring på skolen er utrolig viktig for hvordan du klarer deg videre i livet. Det er helt avgjørende at det senteret kommer fram til av god praksis når ut til skolene, helt til den minste lille kommune i Troms og Finnmark. Og det er en utfordring. Så jeg er glad for å høre at senteret vil ha fokus på det.

Kunnskapen må nå ut til de som faktisk trenger den

Høy kvalitet i forskningen er selvsagt viktig, men for at denne kunnskapen skal nå ut til de som faktisk skal hjelpe barn med særskilte behov, må det gjøres en stor formidlingsjobb.

− Til syvende og sist handler dette senteret om de barna og ungdommene som er der ute, at de skal ha det bra og at de skal få bedre muligheter til læring. Og derfor er et godt samarbeid med ulike interesseorganisasjoner viktig i senteret, påpeker visedirektør Anmarkrud.

En slik interesseorganisasjon er Dysleksi Norge, som jobber for å ivareta interessene til mennesker med lese‐ og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker, slik at de skal ha likeverdige muligheter i utdanning og arbeidsliv. Generalsekretær Caroline Solem deltok på åpningen av SpedAims og oppfordret senteret til å ta forskningsformidling på alvor.

Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge
− Hvis vi tar forskningsformidling på alvor, når også kunnskapen ut til de som er rundt barna, som skal hjelpe dem i det daglige. Og da vil kunnskapen brukes i praksis og faktisk hjelpe barnet, sa Caroline Solem, generalsekretær i Dysleksi Norge. Foto: Shane Colvin / UiO

− Foreldre trenger gode forklaringer på hva som skal skje for å hjelpe barnet og hvorfor. De trenger å få være en samtalepartner og bli tatt på alvor og bli tatt med på råd. For ofte finnes jo kunnskapen om løsningene, men vi har ikke kommunisert godt nok til og med de som trenger dem.

Å lytte til barna som trenger ekstra støtte er også avgjørende for å lykkes, mener Solem:

− Man må også sørge for at barna som mottar hjelp høres og får mulighet til å gi feedback. De må gis reell brukermedvirkning. Når vi har god kunnskap, når denne har nådd ut til dem som trenger den og når den som mottar den kan melde tilbake hvordan tilbudet er, da har vi kommet ganske langt.

Øistein Anmarkrud på talerstolen
− Hensikten med vår forskning er selvsagt å levere forskningsbasert kunnskap som kan gi barn og ungdom med særskilte behov bedre muligheter til læring og trivsel i barnehagen og skolen, sa visedirektør i SpedAims Øistein Anmarkrud. Foto: Shane Colvin / UiO

Store mål som kan gjøre en forskjell

Ambisjonene og forventningene til senteret er store, og de fem samarbeidspartnerne er klare til å ta fatt på oppgaven:

− SpedAims vil ha ringvirkninger langt utover våre fem forskningsmiljøer og vil styrke fremtidig forskning innen spesialpedagogikk og inkluderende praksis på måter som kan gjøre Norge verdensledende innen forskning på feltet, sier Sigrun Karin Ertesvåg, styremedlem og professor fra Universitetet i Stavanger.

Nord Universitet har store forventninger til betydningen av senteret:

− Vi gleder oss til å samarbeide med dyktige kolleger og andre interesserte for å bidra til å utvikle kvalitet og kompetanse innenfor det spesialpedagogiske fagområdet både når det gjelder praksis og forskning, sier styremedlem og professor Bjørg Mari Hannås.

Også Bjarte Furnes styremedlem og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen gleder seg:

− For UiB gir senteret en unik mulighet til å videreutvikle vårt spesialpedagogiske fag- og forskningsmiljø. Vi ser frem til å være del av et forskningssenter som skal gi bedre innsikt i og forståelse for det spesialpedagogiske fagfeltet, og som er opptatt av å få oppdatert kunnskap om spesialpedagogikk og inkludering ut til barnehager og skoler.

Styremedlem og professor David Lansing Cameron fra Universitetet i Agder synes det er positivt at flere forskningsmiljøer skal samarbeide:

− Det er et privilegium å kunne samarbeide med dyktige forskere fra andre institusjoner og skape et solid grunnlag for forskning. Vi skal bruke metoder som i liten grad er utprøvd i Norge. Dette er en spennende mulighet til å lære noe nytt og vil ha positive innvirkninger på feltet i lang tid fremover. Vi forskere har en tendens til å være kritiske og peke ut de praksisene som fungerer dårlig. I SpedAims skal vi også løfte frem de gode og inkluderende praksisene som brukes mange steder i landet, men som ofte får lite oppmerksomhet, sier Cameron.

Alle samarbeidspartnerne er enige om at det først og fremst handler om å utgjøre en forskjell for noen av de mest sårbare gruppene i samfunnet.

− Hvis vi greier å gi disse barna som har behov for litt ekstra støtte riktig tiltak til rett tid, kan det utgjøre en stor forskjell. Det har vi som samfunn ikke i tilstrekkelig grad greid å gjøre tidligere, vi har ikke helt lykkes i å følge opp de barna som strever i skolen, og det håper vi i SpedAims å kunne bidra til at endres, avslutter senterdirektør Melby-Lervåg.

Instituttleder ved ISP Ona Bø Wie gir kunnskapsminister Guri Melby blomster
− Jeg er veldig glad for at jeg får lov til å være med på den formelle åpningen av dette senteret, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under åpningsarrangementet for det nye Senter for spesialpedagogisk forsknings og inkludering. Ona Bø Wie, instituttleder ved Institutt for spesialpedagogikk, overrekker blomster til statsråden. Foto: Shane Colvin / UiO

Mer om SpedAims

Her kan du se opptak fra åpningen av SpedAims.

Nyhetssak: Toppforskingssenter i spesialpedagogikk opnar på UiO (Uniforum).

Her kan du se en kort introduksjonsvideo om SpedAims (YouTube).

Ledig stilling som rådgiver med hovedansvar for formidling og kommunikasjon i SpedAims.

Ledig stilling som rådgiver innen datahåndtering/ forskningsadministrasjon i SpedAims.

 

Logoene til de fem samarbeidspartnerne i SpedAims

Logo til Forskningsrådet

Av Katja Evjen og Marika Vartun
Publisert 6. okt. 2021 09:01 - Sist endret 7. okt. 2021 07:31