Temamøte II om spesialpedagogisk kompetanse i fremtidens skole

Forskergruppen mangfold og inkludering i spesialpedagogisk perspektiv (MISP) har høsten 2019 startet med åpne temamøter om spesialpedagogisk kompetanse. Vi ønsker alle velkommen til vårt andre temamøte onsdag 20. november.

Velkommen til åpent temamøte om spesialpedagogisk kompetanse i fremtidens skole (Illustrasjonsfoto Colourbox)

Ny stortingsmelding lagt fram

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner la fredag 8. november fram en ny stortingsmelding som vedrører framtidsutviklingen til faget spesialpedagogikk - Meld. St. 6 (2019–2020). Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO. Her gis en rekke føringer for spesialpedagogisk kompetanse, som vil få konsekvenser for hvordan faget spesialpedagogikk og utdanningen ved universiteter og høgskoler utvikler seg framover. 

Bilde av Monica Melby-Lervåg
Professor Monica Melby-Lervåg (foto: Shane Covin/ UiO)

Professor Monica Melby-Lervåg er invitert til å legge fram diskusjoner fra nasjonale nettverket for spesialpedagogikk i universitets- og høgskolesektoren, og vil se dette i lys av den nye meldinga. 

Noen utdrag  fra meldinga med relevans for temamøtet

Utdrag fra meldinga om det nasjonale nettverket:

«UH-institusjonene som i dag tilbyr spesialpedagogikk som bachelorstudium og/eller masterstudium har nylig etablert et nettverk for å fremme samarbeid om felles retningslinjer og utvikling av utdanningene. Regjeringen støtter dette initiativet og vil følge med på nettverkets arbeid fremover.»

Utdrag fra hva meldinga sier om spesialpedagogisk utdanning:

  • studenter som tar bachelorutdanning i spesialpedagogikk, oppnår i dag ikke undervisningskompetanse. Regjeringen vil derfor vurdere om en mastergrad i spesialpedagogikk med integrert undervisningsfag kan gi undervisningskompetanse for tilsetting i skolen.
  • i dialog med sektoren vurdere behovet for et tilbud innenfor spesialpedagogikk på mastergradsnivå som felles utdanningsløp for barnehage- og grunnskolelærere
  • vurdere om kompetansesatsingen på det spesialpedagogiske feltet, inkludert PP-tjenesten, kan bli en del av eller ses i sammenheng med de desentraliserte ordningene for kompetanseutvikling
  • igangsette en varig kompetansesatsing på det spesialpedagogiske feltet, i samarbeid med KS, for kommuner og fylkeskommuner

Spørsmål til drøfting

  • Hva har skjedd i nettverket fram til i dag og hva skal skje framover?
  • På hvilke måter får meldingen betydning for profilering av spesialpedagogisk utdanning i det nasjonale nettverket?
  • Hvilke typer spesialpedagogisk kompetanse trengs for å være «tett på» og for å fremme «tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO» i henhold til Meld. St. 6 (2019-2020)?
  • På hvilke måter ivaretas den spesialpedagogiske kompetansen som presenteres i meldinga i utdanningen ved ISP i dag, og hvordan kan utdanningen utvikles for å møte det spesialpedagogiske kompetansebehovet i skole og barnehage?  

Om innlederen

Innleder til dagens tema er Monica Melby- Lervåg, professor og forskningsleder ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO.

Diskusjonen ledes av Reidun Tangen, professor emerita ved Institutt for spesialpedagogikk, UiO. 

Målgruppe for deltakelse

Alle ansatte ved ISP, studenter og emerituser, spesialpedagoger, ansatte i PPT og Statped, skoleledere/lærere, styrere/ barnehagelærere, og ellers alle som er interessert i temaet.   

Velkommen!

 

Publisert 12. nov. 2019 16:39 - Sist endret 19. sep. 2022 13:17